Preventative Measures

  1. Preventative Measures

At the outset of trade cooperation with customers is very important to protect their own projects. To meet your needs, we provide the Preventive Measures. For this purpose Expertus seal provides preventive.

Preventive Stamp

Pieczęć prewencyjna jest narzędziem wspomagającym dyscyplinowanie kontrahentów do obowiązku terminowego regulowania płatności oraz ostrzeżeniem przed skutkami nieterminowej zapłaty. Stosowanie pieczęci ostrzega, że w przypadku nieuregulowania zobowiązań w ustalonym terminie, działania windykacyjne zostaną zlecone Expertus.

Benefits for the Customer

  • Increasing the payment discipline of their contractors
  • Udostępnienie pieczęci prewencyjnej dostępnej w wersji elektronicznej lub mechanicznej
  • Building a corporate image, jako podmiotu powierzającego obsługę swych wierzytelności profesjonalnej firmie windykacyjnej
  • Priorytetowe traktowanie zobowiązań