Questions and Answers

From when the company is on the market?

Expertus Sp. z o.o. with its registered office in Katowice is present on the recovery and debt trading of 1999 year.


What we do?

Our main interests include issues of debt collection and receivables management. In terms of recovery execute a variety of "recovery techniques" due receivables, preferring non-judicial forms of impact on debtors.


What sets you apart from the competition ?

  1. We do not charge any initial fees
  2. We carry a variety of "recovery techniques" royalties, preferring non-judicial forms of impact on debtors
  3. The effectiveness of services provides specialized and experienced staff
  4. Our standards of work and quality of services based on years of experience, simple procedures, as well as individual treatment clients and their cases
  5. We provide full confidentiality and legality of our actions.

Frequently Asked Questions

Czy Expertus Sp. z o.o. buys receivables?

To meet market needs, the Company proposes to purchase Expertus claims, together with the associated rights as one of the forms of cooperation. Assuming the risk of the debtor's solvency by our Company is associated with a reduced offer only to certain claims.

What charge compensation?

We do not charge any initial fees and advances. Our remuneration is paid on the basis of invoices issued by the debtor after repayment of all or part of the obligations. The amount of commission is negotiated individually for each case, or for the entire package orders.

Stages of financial redress?

Based on the agreement of financial redress, the Company is taking steps to voluntarily settle the debtor's monetary obligations by paying the debt. The Company also collects the documents and information required in court proceedings. In case of concluding an agreement with the debtor for repayment of the debt in installments, the Company shall supervise the implementation of the agreement. At this stage, the Company also seeks to recognize the debt by the debtor, legal security for claims on the assets of the debtor. Court proceedings for payment shall be initiated in the absence of the possibility of recovery on a voluntary basis. After obtaining the final judgment, the Company is taking steps to voluntary payment by the debtor planted claims. During this time, the Company takes legal action to secure a claim on the assets of the debtor. This stage is also used to collect or update data on physical and financial assets of the debtor, allowing it to provide effective enforcement by the judicial officer. Judicial enforcement proceedings conducted bailiff in the ordinary course of the Company filed an action for enforcement. For this reason, a professionally developed a request for enforcement may be crucial to the effectiveness and duration of execution. At this stage, the Company regularly interacts with enforcement authority and tracks the behavior and decisions of the debtor concerning his assets, which aims to prevent the effects of disposal of the debtor's assets. In the case of, where the claim is not entirely enforced by the debtor to the creditor, the Company presents the report of the proceedings of the recovery, which comprises m. in. information on the results of the, make full settlement of claims and unsettled costs of litigation and enforcement.

What is a complaint about the actions of bailiffs?

On the bailiff is entitled to appeal to the district court, unless the law provides otherwise. This also applies to omissions by the bailiff of the transaction. To entertain complaints bailiff the courts, at which the bailiff. If the conduct enforcement was elected bailiff outside the general property, complaint considered by a court, which would be appropriate according to the general principles. The complaint shall be filed with the court within a week from the date of activities, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia, w którym czynność powinna być dokonana. Odpis skargi sąd przesyła komornikowi, który w terminie trzech dni na piśmie sporządza uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania oraz przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu, do którego skargę wniesiono chyba, że skargę w całości uwzględnia, o czym zawiadamia sąd i skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Czym jest klauzula wykonalności?

Klauzula wykonalności – urzędowy akt sądu stwierdzający na wniosek wierzyciela lub z urzędu, że dany dokument jest tytułem egzekucyjnym, wskutek czego wszelkie urzędy lub osoby, których może dotyczyć, obowiązane są podporządkować mu się i udzielić pomocy przy jego realizacji. Istotą klauzuli wykonalności jest autorytatywne stwierdzenie uprawnionego organu, że dany tytuł egzekucyjny nadaje się do wykonania w drodze przymusu (zazwyczaj w trybie egzekucji sądowej). Tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności staje się tytułem wykonawczym. Ponieważ w polskim procesie cywilnym co do zasady tylko tytuł wykonawczy może być podstawą egzekucji, nadanie klauzuli wykonalności stanowi swego rodzaju zezwolenie sądu niezbędne do prowadzenia egzekucji. W przypadku orzeczeń sądowych, nie podlegających wykonaniu w drodze egzekucji, nadanie klauzuli wykonalności służy stwierdzeniu skuteczności takiego orzeczenia. Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu uregulowano w art. 776-795 (dział II tytułu I części trzeciej) Kodeksu postępowania cywilnego, a szczegóły techniczne zawarto w §§ 180-188 regulaminu sądowego. Zasadą jest wszczynanie postępowania na wniosek wierzyciela, niekiedy tylko sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu. O nadaniu klauzuli wykonalności sąd orzeka na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postanowieniem, które doręcza wierzycielowi. Dłużnik otrzymuje postanowienie wraz z możliwością jego zaskarżenia z momentem podjęcia wobec niego pierwszej czynności egzekucyjnej. Również postanowieniem sąd oddala wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, gdy brak podstaw do jej nadania. Przyjmuje się, że dłużnikowi nie służy zażalenie na takie postanowienie, ponieważ nie narusza ono jego praw. Zakres badania sprawy przez sąd w tym postępowaniu jest ograniczony i sprowadza się do stwierdzenia, czy dokument, który ma być opatrzony klauzulą wykonalności, stanowi tytuł egzekucyjny w rozumieniu odnośnych przepisów kodeksu. Jedynie w przypadku bankowego tytułu egzekucyjnego sąd ma prawo zbadania, czy bank spełnił warunki uprawniające go do wystawienia tytułu.

Czym jest postępowanie egzekucyjne?

Judicial enforcement proceedings conducted bailiff in the ordinary course of the Company filed an action for enforcement. Z tego też powodu profesjonalne opracowany wniosek egzekucyjny może mieć decydujące znaczenie z punktu widzenia skuteczności i czasu trwania egzekucji. At this stage, the Company regularly interacts with enforcement authority and tracks the behavior and decisions of the debtor concerning his assets, which aims to prevent the effects of disposal of the debtor's assets. Wykorzystywane są także – tam gdzie jest to możliwe – instrumenty pozwalające na prowadzenia egzekucji z majątku będące własnością dłużnika.

Czym jest cesja wierzytelności?

Cesja wierzytelności, inaczej zwana przelewem, to umowa skutkująca zmianą osoby prawnej do żądania wykonania zobowiązania. Cesję regulują artykuły 509-516 kodeksu cywilnego. W ramach każdego zobowiązania jedna ze stron ma prawo żądać spełnienia jakiegoś świadczenia, a druga ma obowiązek to żądanie spełnić. Strona uprawniona to wierzyciel, a jej prawo to wierzytelność. Strona zobowiązana to dłużnik, a jej obowiązek to dług. Zasadą prawa cywilnego jest możliwość zmiany wierzyciela bez zgody dłużnika. Możliwość taka wynika z art. 509 k.c. Zmiana taka odbywa się na podstawie umowy przenoszącej wierzytelność na osobę trzecią – umowy przelewu (cesji) claims. Strony takiej umowy nazywane są cedentem (strona zbywająca wierzytelność) i cesjonariuszem (strona nabywająca wierzytelność).

Czy dłużnik musi wyrazić zgodę na cesję wierzytelności?

Zgodnie z kodeksem cywilnym, wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew) chyba, że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Co się dzieje z chwilą skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego?

Postępowanie sądowe o zapłatę wszczynane jest w razie braku możliwości odzyskania należności w trybie dobrowolnym, głównie w krócej trwającym postępowaniu nakazowym. After obtaining the final judgment, the Company is taking steps to voluntary payment by the debtor planted claims. W tym czasie Spółka – w zależności od konkretnej sytuacji – podejmuje działania zmierzające do prawnego zabezpieczenia roszczenia na majątku dłużnika. This stage is also used to collect or update data on physical and financial assets of the debtor, allowing it to provide effective enforcement by the judicial officer.

Czym jest postępowanie egzekucyjne?

Judicial enforcement proceedings conducted bailiff in the ordinary course of the Company filed an action for enforcement. Z tego też powodu profesjonalne opracowany wniosek egzekucyjny może mieć decydujące znaczenie z punktu widzenia skuteczności i czasu trwania egzekucji. At this stage, the Company regularly interacts with enforcement authority and tracks the behavior and decisions of the debtor concerning his assets, which aims to prevent the effects of disposal of the debtor's assets. Wykorzystywane są także – tam gdzie jest to możliwe – instrumenty pozwalające na prowadzenia egzekucji z majątku będące własnością dłużnika.

Jak można zabezpieczyć wierzytelność?

Mówiąc o zabezpieczeniu wierzytelności przedsiębiorcy na majątku dłużnika, trzeba mieć na uwadze różne możliwości występujące w tym zakresie, stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Pierwszą z nich jest tzw. przewłaszczenie na zabezpieczenie, przez co rozumieć należy umowę o przeniesienie na wierzyciela własności określonej rzeczy przez dłużnika (przykładowo samochodu) z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy dług zostanie terminowo spłacony, względnie po rozwiązaniu umowy o współpracy, przeniesienie własności traci moc i dłużnik staje się z powrotem właścicielem rzeczy. Umowa o przewłaszczeniu na zabezpieczenie nie wymaga zachowania szczególnej formy (dla celów dowodowych wystarczy forma pisemna). Przy czym umowa o przewłaszczenie nieruchomości (dopuszczalna w świetle orzecznictwa sądowego – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 May 2000 r., III CKN 246/2000, OSNC 11/2000, Item. 213) wymaga jednak zachowania formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności (art. 73 ust. 2 w związku z art. 158 Act of 23 April 1964 r. Kodeks cywilny (Acts. In. No 16, Item. 93 with subsequent. zm. – w skrócie K.c.). Konsekwencją przewłaszczenia na zabezpieczenie jest sytuacja, że do czasu spłaty długu przez dłużnika, creditor owns the thing transferred by title, and the debtor - until you repay the debt incurred - can not recover this thing. This does not, however, prevent the possibility of leaving this, transferred by title things in the possession of the debtor, only if the creditor has sufficient confidence in him. Agreement on the transfer of ownership of the security is not subject to tax on civil law transactions, was not in fact fall within the scope of Article. 1 § 1 Act of 9 September 2000 r. Tax on civil law transactions (j.t. Acts. In. No 68 of 2007 r., Item. 450 with subsequent. d.). Other forms of collateral for repayment of debt by the debtor are called. collateral: 1. mortgage - established on property (moreover also on cooperative ownership right to premises or perpetual usufruct) debtor or indicated by him of a third party, and 2. ordinary pledge - established on movable (for example,: car, electronic equipment and so on.) or property insurance law (np. claims) - If it is transferable - the debtor or indicated by the third party,. Is will bear some costs, if the actions of your company prove ineffective? Established at the outset commission is justified only in case of recovery. I would like to recover the debt from its counterparty, but I care about maintaining trade relations. Is it possible? It is perfectly possible. The activities are aimed at mobilizing the debtor to repay the debt. This is achieved through negotiation partner. It should be remembered, the primary purpose is to recover money, this is the case, when the debtor does not want to cooperate, thereby increasing the risk of loss claims, you need to perform all possible actions, which will take effect. How soon should I have to recover my debt collection agency? The sooner the collection agency will start to recover debts, the greater the probability of their recovery. The current market situation causes, that any delay in payments could be a signal of the total insolvency of the debtor. My debtor once again promises to me, that next month will repay the full commitment. Should I wait? In this case,, In most cases, it is necessary to quickly start recovery actions, as an important factor in the recovery time is. I have a case on ineffective enforcement proceedings before the 5 years. If you are so successful, why do not you take on the matter? In most of these cases, recovery is not possible, because the debtor has no assets. Each such case is, however, always considered and analyzed, because five years from the decision of ineffective enforcement officers is so much, that the debtor's financial situation could be significantly improved, allowing enforcement duties.

Why was proposed by the commission for the recovery of my debt is so high?

The amount of commission is determined based on the financial situation of the debtor and the material is a reflection of the amount of actions you must take, that the charge has been recovered as soon as possible.

Which territory we operate?

Expertus Sp. z o.o. specializes in the collection of receivables from business transactions for large, średnich oraz małych firm na terenie całego kraju. Obecnie prowadzimy windykację należności między innymi w takich miastach jak: Szczecin, Koszalin, Gdańsk, Olsztyn, Suwałki, Green Mountain, Gorzów Wielkopolski, Poznań, Piła, Wałcz, Bydgoszcz, Toruń, Bialystok, Warszawa, Łódź, Opole, Jelenia Góra, Wrocław, Classifieds, Kraków, Kielce, Radom, Lublin, Rzeszów, Konin, Kalisz, Kłodzko, Biała Podlaska, Zamość, Ełk, Elbląg, Słupsk, Leszno, Wałbrzych, Bielsko Biała, Nowy Sącz, Nowy Targ, Tarnów, Częstochowa.

Czym jest egzekucja z nieruchomości?

Przedmiotem tego sposobu egzekucji przede wszystkim są: • Nieruchomość wraz z częściami składowymi i przynależnościami; • Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego; • Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego; • Użytkowanie wieczyste. Przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się również do egzekucji z ułamkowej części nieruchomości, uproszczonej egzekucji z nieruchomości i egzekucji ze statków morskich wpisanych do odpowiedniego rejestru. Organami egzekucyjnymi w przypadku egzekucji z nieruchomości są: komornik i sąd rejonowy, przy którym działa ten komornik. Egzekucje z nieruchomości prowadzi komornik, pod nadzorem sądu. Właściwym jest ten komornik, który działa przy sądzie w okręgu, którego nieruchomość jest położona. We wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości należy ją w miarę możliwości dokładnie opisać. Przy wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości w celu jej zajęcia ze względów praktycznych wskazane jest by wierzyciel: złożył odpis księgi wieczystej lub inny dokument (np. zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej), z którego wynika, kto jest właścicielem nieruchomości; złożył wyciąg z rejestru gruntów i budynków oraz podał dokładne dane uczestników postępowania (ie. osób w mniejszym lub większym stopniu zainteresowanych wynikiem egzekucji, które wymieniono w art. 922 kpc). Ma to na celu ustalenie, kto jest faktycznie właścicielem nieruchomości i uniknięcie naruszenia praw osób trzecich. Odpis z ksiąg powinien być w miarę aktualny. Egzekucja z nieruchomości składa się z następujących etapów: • zajęcie nieruchomości; • opis i oszacowanie nieruchomości; • licytacja nieruchomości; • udzielenie przybicia; • przysądzenie własności nieruchomości; • podział sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości Czynności w etapach od pierwszego do trzeciego wykonuje komornik pod nadzorem sądu, natomiast w pozostałych etapach czynności z zasady wykonuje sąd. Zajęcie nieruchomości Zajęcie obejmuje dwie czynności komornika: • wezwanie dłużnika do zapłaty długu w terminie 2 tygodni od otrzymania wezwania pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania; • przesłanie do właściwego sądu wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej wzmianki o wszczęciu egzekucji (należy podkreślić, iż w świetle najnowszego orzecznictwa wniosek o wpis w księdze powinno się składać za każdym razem, gdy do tej nieruchomości egzekucję kierują także inni następni wierzyciele). W stosunku do dłużnika zajęcie następuje z chwilą doręczenia mu ww. wezwania do zapłaty. W stosunku do osób trzecich (i dłużnika, któremu nie doręczono wezwania) zajęcie następuje z chwilą złożenia wniosku o wpis w księdze wieczystej wzmianki o wszczęciu egzekucji. O dokonanym zajęciu komornik zawiadamia wierzyciela. Zajęcie wywołuje następujące skutki: • rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie. • po zajęciu nieruchomości nie można prowadzić nowego samodzielnego postępowania egzekucyjnego skierowanego do niej. • rozporządzenie przedmiotami podlegającymi zajęciu razem z nieruchomością po jej zajęciu są nieważne. Przez wskazane wyżej rozporządzenie nieruchomością należy rozumieć każdą rozporządzająca czynność prawną dłużnika, a więc przede wszystkim jej zbycie (w drodze sprzedaży, darowizny) oraz jej obciążenie (np. hipoteką). Rozporządzenie nieruchomością jest bezskuteczne dla dalszej egzekucji. Oznacza to, że dłużnik może na przykład sprzedać zajętą nieruchomość, jednakże nabywca musi liczyć się z tym, że postępowanie egzekucyjne z tej nieruchomości będzie toczyć się dalej (powstaje swoista fikcja prawna, że dłużnik nadal jest właścicielem sprzedanej nieruchomości). Zakaz prowadzenia nowego postępowania wobec zajętej nieruchomości oznacza, ze każdy nowy wierzyciel kierujący egzekucję do takiej zajętej nieruchomości przyłącza się do toczącego się już postępowania. Wierzyciel taki poza tym, że nie może żądać powtórzenia czynności już dokonanych ma takie same prawa jak inni wierzyciele. Zasadą jest, że zajętą nieruchomość pozostawia się w zarządzie dłużnikowi. Jeżeli dłużnik nieprawidłowo wykonuje zarząd (np. nie interesuje się nieruchomością) zarząd może być powierzony innej osobie. Celem zarządu jest prowadzenie bieżących spraw nieruchomości tak by jej stan nie uległ pogorszeniu.

Czy Wasze działania ograniczają się do działań kancelaryjnych?

We carry a variety of "recovery techniques" royalties, preferring non-judicial forms of impact on debtors. Po bezskutecznym, trwającym zwykle nie dłużej niż trzy miesiące, polubownym postępowaniu windykacyjnym wszczynamy postępowanie sądowo – egzekucyjne mające na celu przymusowe ściągnięcie wierzytelności przysługujących naszemu zleceniodawcy.

Na czym polega windykacja polubowna?

Spółka podejmuje działania zmierzające do dobrowolnego uregulowania przez dłużnika zobowiązań pieniężnych poprzez zapłatę długu lub w innej formie. The Company also collects the documents and information required in court proceedings. In case of concluding an agreement with the debtor for repayment of the debt in installments, the Company shall supervise the implementation of the agreement. Na tym etapie Spółka dąży także do: 1) uznania długu przez dłużnika, 2) legal security for claims on the assets of the debtor.

Czym jest wspomaganie egzekucji?

Chcąc zapewnić Państwu kompleksową obsługę w zakresie czynności wspomagających egzekucję komorniczą Expertus Spółka z o.o. prowadzi działania zmierzające do ustalenia majątku dłużnika, wskazuje go komornikowi sądowemu oraz nadzoruje przebieg egzekucji.

Czym jest pieczęć prewencyjna?

Preventive Stamp is a tool to discipline contractors to timely payment and warning of the consequences of late payment,,pl,What is the monitoring of receivables,,pl,without risking to lose your customer by creating and maintaining a positive relationship between the debtor and creditor,,pl,What is receivable,,pl,The claim - the right to demand the fulfillment of the provision of a specific contractual relationship held by a creditor against the debtor and consisting of one or more claims or rights of shaping,,pl,The claim is the antonym of debt,,pl,if X has a debt to the Y,,pl.

Czym jest monitoring należności?

Monitoring of receivables is a service designed to motivate the debtor to pay their debts in time. Supervise timely repayment of your debts unmatured, so that they are governed by the debtor in the first place. Monitoring of receivables we peacefully, bez narażania Państwa na utratę klienta poprzez tworzenie i utrzymanie pozytywnych stosunków pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem.

Czym jest Wierzytelność?

Wierzytelność – uprawnienie do żądania spełnienia świadczenia z określonego stosunku zobowiązaniowego przysługujące wierzycielowi wobec dłużnika i składające się z jednego lub wielu roszczeń lub praw kształtujących. Wierzytelność jest antonimem długu, jeżeli X ma dług wobec Y, then Y is receivable with respect to X,,pl,In legal terms of this statement is mainly used to characterize the position of the creditor,,pl,There are various types of debt,,pl,associated with specific activities,,pl,having defined characteristics e.g.,,pl,claim of economic turnover,,pl,Can I refer the matter to recovery,,pl,which is now in court,,pl,This is not possible,,pl,In such a situation it is necessary to bring a case in court until the final payment order,,pl,Only on the basis of this document it is possible to start collection activities,,pl,Why court settlements is more effective than judicial recovery,,pl. W języku prawniczym sformułowania tego używa się głównie dla scharakteryzowania pozycji wierzyciela. Występują różne rodzaje wierzytelności, związane z określonym rodzajem działalności, posiadająca określone cechy charakterystyczne np. wierzytelność z obrotu gospodarczego.

Czy mogę skierować do windykacji sprawę, która jest obecnie w sądzie?

Nie jest to możliwe. W takiej sytuacji konieczne jest doprowadzenie sprawy w sądzie do momentu uzyskania prawomocnego nakazu zapłaty. Dopiero w oparciu o ten dokument możliwe jest rozpoczęcie działań windykacyjnych.

Dlaczego windykacja polubowna jest skuteczniejsza od windykacji sądowej?

Court settlements is in most cases the most rational way to recovery,,pl,Its main purpose is to secure the debt and fixing a repayment schedule,,pl,which will be acceptable to wierzyciala and technically possible to repay the debtor,,pl,As a result, it is possible to maintain good relations between the debtor handlowch,,pl,and creditor,,pl,Measures amicably are much more intense,,pl,which effectively mobilizes the debtor to repay debts,,pl,What documents do I have,,pl,to refer the matter to recovery,,pl,You need documents confirming the validity of commitments,,pl,and so,,pl,copies of invoices,,pl,judgments,,pl,interest notes,,pl,notes, and etc.,,pl. Głównym jej celem jest zabezpieczenie wierzytelności i ustalenie takiego harmonogramu spłat, który będzie akceptowalny przez wierzyciala i technicznie możliwy do spłaty przez dłużnika. Dzięki temu możliwe jest zachowanie dobrych relacji handlowch pomiędzy dłużnikiem, a wierzycielem. Działania na drodze polubownej są dużo bardziej intensywne, co skutecznie mobilizuje dłużnika do spłaty należności.

Jakie dokumenty muszę posiadać, aby skierować sprawę do windykacji?

1. Potrzebne są dokumenty stwierdzające zasadność zobowiązania, a więc: kopie faktur, orzeczeń sądowych, not odsetkowych, weksli i itp
2. copies of letters,,pl,calls for payment,,pl,confirmations of balances on debts to be recovered or ordered, sales,,pl,to refer the matter to assist in executions,,pl,Certified true copy by a creditor or a person representing him copies of judgments,,pl,Registration documents of the debtor,,pl,or at least reliable information about the debtor,,pl,full name and registered office of the debtor company,,pl,people management,,pl,What is business intelligence,,pl,Verification of contractors based on reliable and complete information about their legal status and financial situation and assets is of paramount importance in eliminating the negative and often irreversible consequences for financial firms loan defaulting debtors,,pl, wezwań do zapłaty, potwierdzeń salda dotyczących wierzytelności zlecanej do windykacji lub sprzedaży.

Jakie dokumenty muszę posiadać, aby skierować sprawę do wspomagania egzekucji?

1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wierzyciela lub osobę go reprezentującą kopie orzeczeń sądowych
2. Dokumenty rejestrowe dłużnika (lub co najmniej sprawdzone informacje o dłużniku, pełnej nazwie firmy dłużnika oraz siedzibie, osobach zarządzających).

Czym jest wywiad gospodarczy?

Weryfikacja kontrahentów w oparciu o wiarygodne i pełne informacje o ich statusie prawnym i sytuacji finansowej oraz majątkowej ma kapitalne znaczenie w eliminowaniu negatywnych i często nieodwracalnych dla firm finansowych skutków kredytowania niesolidnych dłużników.