Glossary

 • Wybrane Pojęcia

  Zachęcamy do korzystania z naszego słownika definicji, który cały czas jest wzbogacany o nowe pojęcia i terminy. Wybierz pierwszą literę szukanego słowa, a następnie kliknij na wybrane słowo aby zobaczyć definicję.

A – C
Apelacja

Jest to środek odwoławczy, który przysługuje od każdego wyroku sądu l instancji do sądu II instancji. Jedynie od wyroku zaocznego apelacja przysługuje tylko powodowi, natomiast nie przysługuje pozwanemu, który w takim przypadku może wnieść sprzeciw od wyroku zaocznego.

Bezpodstawne wzbogacenie

To uzyskanie korzyści majątkowej bez podstawy prawnej; prowadzi do obowiązku zwrotu korzyści (art. 405 i n. kc).

Ciężar dowodu

Jest określeniem obowiązku udowodnienia faktu mającego istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Ciężar dowodu spoczywa na podmiocie (osobie), która z tego dowodu wywodzi skutki prawne. Wszelkie sporne fakty i okoliczności wymagają udowodnienia, za wyjątkiem:

 • faktów powszechnie znanych,
 • faktów znanych urzędowo sądowi (np. wyrok w innej sprawie),
 • faktów uznanych przez stronę przeciwną,
 • faktów, co do których strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej, które sąd, mając na uwadze wyniki całej rozprawy może uznać za przyznane (milczące przyznanie strony).
Czynności procesowe

To wszelkie czynności dokonywane przez uczestników procesu tj. przede wszystkim strony, ale także sąd, biegłych itd., dotyczące toczącego się postępowania, np. składanie wniosków dowodowych, pism procesowych itp.

Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu

To czynności, które wykraczają poza zwykłe działanie podmiotu; np. poprzez umowę czy statut podmiotu może zostać oznaczona co do wysokości kwota, której przekroczenie w danej czynności powoduje przekroczenie granic zwykłego zarządu.

Czynność prawna

Jest to zdarzenie obejmujące przynajmniej jedno oświadczenie woli, które złożone jest przez osobę posiadającą zdolność do czynności prawnych, przy czym zdarzenie to ma na celu wywołanie skutku prawnego mającego charakter powstania, zmiany lub ustania stosunku cywilnoprawnego. Skutek taki może nastąpić jedynie wtedy, gdy przewiduje go norma prawna.

D
Data pewna

To forma przewidziana dla czynności prawnych, których datę należy poświadczyć względem osób nieobecnych przy dokonaniu czynności. Datę pewną uzyskać można w jeden z następujących sposobów:

 • wzmianki uczynionej na dokumencie przez organ państwowy,
 • stwierdzenie dokonania złożenia określonego oświadczenia woli w innym dokumencie urzędowym,
 • potwierdzenie daty przez notariusza lub sporządzenie przez niego dokumentu, czy też notarialne poświadczenie podpisu.
Delikt (czyn niedozwolony)

Czyli inaczej czyn niedozwolony, jest zdarzeniem prawnym, które wywołuje obowiązek naprawienia szkody wskutek naruszenia dóbr (majątkowych lub niemajątkowych) powszechnie chronionych.

Dokument prywatny

Jako dokumenty prywatne traktowane są wszystkie dokumenty oprócz urzędowych, stanowią dowód tego, że osoba, która je podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w tym dokumencie.

Dokument urzędowy

Jest to dokument sporządzany w przepisanej formie przez powołane do tego organy państwowe w zakresie ich działania oraz przez organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne, w zakresie przyznanych im prawem spraw. Dokumenty urzędowe stanowią dowód tego, co zostało w nich zaświadczone.

Domicyl

W prawie wekslowym oznaczenie miejsca płatności.

Domniemanie faktyczne

Uznanie przez sąd za ustalony faktu mającego istotne znaczenie dla sprawy na podstawie innych ustalonych faktów (art. 231 kpc). Wnioskowanie sądu jest w tym przypadku oparte na zasadach wiedzy i doświadczenia życiowego, w zakresie sędziowskiej swobody oceny i wnioskowania.

Domniemanie prawne

Domniemania ustanowione przez prawo, wiążące dla sądu; są to niejako podstawowe założenia pewnych okoliczności przez system prawny, przykładowo domniemanie istnienia dobrej wiary. Domniemania te mogą być jednak obalone w drodze postępowania.

Dopuszczalność dowodu

Prawo oraz doktryna przewidują stosowanie różnych rodzajów dowodów w postępowaniu sądowym; niektóre dowody z różnych przyczyn mogą być uznane za niedopuszczalne, np w sytuacji, kiedy istnieje ryzyko, że nagranie na taśmie zostało przetworzone, a stwierdzenie tego faktu przez biegłych jest zbyt kosztowne dla stron bądź nie jest możliwe jednoznaczne wskazanie biegłych.

Dowody

To określenie źródła, z jakiego sąd poznaje stan faktyczny dotyczący sprawy będącej przedmiotem procesu. Przedmiotem dowodu są fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 227 kpc). Podstawowymi dowodami są:

 • dokumenty (urzędowe i prywatne),
 • zeznania świadków,
 • opinie biegłych,
 • oględziny,
 • przesłuchanie stron,
 • dowód z filmu, fotografii, płyt i taśm dźwiękowych oraz wszelkich innych urządzeń, które przenoszą obrazy lub dźwięki.

Powyższe wymienienie nie jest wyczerpujące, dopuszczone mogą być też inne środki dowodowe, które strona przywoła.

Działalność gospodarcza

Zgodnie z orzecznictwem sądowym za działalność gospodarczą uważa się działalność spełniającą następujące cechy:

 • zawodowy charakter,
 • powtarzalność podejmowanych działań,
 • podporządkowanie zasadzie racjonalnego działania,
 • uczestnictwo w obrocie gospodarczym.
F
Faktor

Wyspecjalizowana instytucja finansowa świadcząca usługi factoringu na rzecz podmiotów gospodarczych, nabywająca za gotówkę przysługujące im od odbiorców należności przed terminem ich wymagalności; może przejmować ryzyko niewypłacalności kontrahenta oraz świadczyć inne usługi na rzecz klientów.

Faktorant

Podmiot gospodarczy korzystający z factoringu, sprzedający za gotówkę swoje należności od odbiorców przed upływem terminu ich wymagalności.

Forma czynności prawnych

Jest to sposób, w jaki dokonuje się uzewnętrznienie oświadczenia woli; z zasady forma czynności prawnych jest dowolna, ale rozmaite przepisy szczegółowe wymagać mogą zachowania szczególnej formy dla określonych czyn¬ności prawnych. Wyróżnia się tutaj przede wszystkim:

 • formę pisemną zwykłą,
 • formę pisemną z poświadczonym podpisem,
 • formę aktu notarialnego,
 • formę z datą pewną.
I
Indos

Pisemne oświadczenie oznaczające przeniesienie praw na inną osobę; w prawie wekslowym oznacza przeniesienie wierzytelności wekslowej poprzez złożenie podpisu uprawnionego z tytułu weksla na odwrocie dokumentu lub na przedłużce.

Indosant

Osoba zbywająca wierzytelności wekslowe na drodze indosu.

Indosariusz

Osoba nabywająca wierzytelności wekslowe na drodze indosu.

K
Kara umowna

Provided for in the Civil Code the penalty for breach of contract, agreed in the contract between the parties, which is expressed in a fixed amount and can only relate to contracts, the implementation of which is not the provision of funds.

Klauzula wykonalności

Klauzula, którą nadaje sąd tytułowi egzekucyjnemu, aby mógł stanowić tytuł wykonawczy, będący podstawą do przeprowadzenia egzekucji.

Kumulatywne przystąpienie do długu

Przystąpienie do długu przez inny podmiot (osobę) obok dłużnika, gdy podmiot ten zobowiązuje się zrealizować roszczenie, przy czym nie zwalnia to pierwotnego dłużnika z obowiązku świadczenia.

Kurator

W postępowaniu egzekucyjnym osoba zastępująca dłużnika w odbiorze korespondencji, którego adresu ani miejsca pobytu nie można ustalić.

L – M
Legitymacja procesowa

Pod pojęciem legitymacji procesowej rozumie się materialnoprawne uprawnienie strony procesowej do występowania w konkretnym procesie. Legitymacja procesowa wynika ze stosunku prawnego łączącego strony procesowe – jest to związek powoda i pozwanego z przedmiotem procesu.

Naruszenie prawa materialnego

Błędna wykładnia przepisów, lub niewłaściwe ich zastosowanie, albo zastosowanie nie istniejącego – uchylonego – przepisu.

Naruszenie prawa procesowego

Chodzi tu przede wszystkim o nieważność postępowania, przykładowo strony nie miały zdolności sądowej, lub orzekał w sprawie sędzia, który z mocy ustawy powinien być wyłączony, czy też pełnomocnik strony był nienależycie umocowany.

Nieruchomość oznaczona

Nieruchomość określona pod względem następujących cech:

 • położenie,
 • właściciel,
 • numer księgi wieczystej,
 • sąd, w którym znajduje się księga wieczysta.
O
Obowiązek wezwania do zapłaty

Podstawą do wniesienia pozwu w postępowaniu w sprawach gospodarczym jest dopełnienie przez powoda (wnoszącego sprawę) obowiązku starania się o spełnienie świadczenia przez pozwanego w sposób dobrowolny. Musi to być wykonane przed wniesieniem pozwu. W praktyce powód powinien do pozwu dołączyć odpis wezwania do zapłaty (czy zrealizowania innego roszczenia) oraz odpowiedź, jeśli takową od dłużnika otrzymał. Wniesienie pozwu bez uprzedniego wzywania dłużnika do spełnienia świadczenia sąd uzna za przedwczesne i odrzuci pozew. Ponadto za przedwczesne skierowanie pozwu może spotkać wierzyciela sankcja w postaci obciążenia go kosztami procesu w całości lub w części bez względu na wynik sprawy.

Odpowiedzialność deliktowa (415 k.c.)

Ogólny obowiązek naprawienia wyrządzonej drugiej osobie szkody, przy czym obejmuje on także odpowiedzialność osoby prawnej za winy swojego organu, jak również w sytuacji, kiedy wina wynika ze złego funkcjonowania strukturalnego osoby prawnej.

Odpowiedzialność kontraktowa (471 k.c.)

Obowiązek dłużnika do naprawienia szkody wynikłej z nie-wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (jest to odpowiedzialność odszkodowawcza); niezależnie od niej dłużnik nie wykonujący zobowiązania będącego świadczeniem pieniężnym na żądanie wierzyciela ma obowiązek zapłaty należnych odsetek.

Odpowiedzialność solidarna

Sytuacja, w której kilku dłużników jest zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części należności od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. W takim przypadku zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. Wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela.

Odstępne

W prawie cywilnym jest to obowiązek zapłaty oznaczonej kwoty pieniężnej przez stronę, która zerwała umowę (art. 395 k.c. i 396 k.c.).

Offer

Jeden z przewidzianych w prawie cywilnym trybów zawarcia umowy, zawiera w sobie istotne po-stanowienia umowy oraz termin jej akceptacji. Przyjęcie oferty przez adresata w terminie powoduje, iż oferent nie może się wycofać ze złożonej oferty -umowa zostaje w tym terminie zawarta.

Opis stanu faktycznego

Przy składaniu pism procesowych, w których strony powołują się na pewne stany prawne i z nich wywodzą swoje roszczenia, a które to stany prawne opierają się na pewnych faktach, strona powinna przedstawić wszystkie istotne wydarzenia i okoliczności w sposób chronologiczny i przejrzysty, a jednocześnie możliwie wyczerpujący.

Opóźnienie dłużnika

Sytuacja, kiedy dłużnik nie spełnia świadczenia w terminie z przyczyn od niego niezależnych, w odróżnieniu od zwłoki, kiedy to występuje wina dłużnika.

Osoba prawna

Podmiot posiadający osobowość prawną.

Osobowość prawna

Zdolność do występowania samodzielnie i we własnym imieniu jako podmiot praw i obowiązków. Osobowość prawną posiadają tylko te podmioty, którym przepisy takową przyznają. Osobowość prawna daje podmiotowi m. in. zdolność sądową (może pozywać i być pozywanym).

P
Podstawa prawna

Przytaczanie na podstawie stanu faktycznego odpowiednich przepisów prawnych, na podstawie których wywodzi się żądania czy wnioski.

Pokwitowanie

Dłużnik, spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania (oczywiście przy niektórych sposobach spełnienia świadczenia niejako automatycznie powstanie dowód, np. wpłata na rachunek bankowy wierzyciela). Dłużnik może żądać pokwitowania w szczególnej formie, jeżeli ma w tym interes prawny; koszty pokwitowania będzie w takiej sytuacji ponosił dłużnik, chyba że umowa pomiędzy stronami stanowi inaczej.

Poręczenie terminowe

Poręczenie, którego ważność została ograniczona w czasie.

Postępowanie zabezpieczające

Postępowanie zabezpieczające jest postępowaniem pomocniczym w stosunku do postępowania rozpoznawczego (zwykłego). W trybie postępowania zabezpieczającego wierzyciel może dochodzić zabezpieczenia wykonania roszczenia; zabezpieczenia roszczenia można żądać na każdym etapie rozpoznawania sprawy przez sąd, także przy samym wszczynaniu sprawy (wniosek o zabezpieczenie zamieszcza się wtedy w treści pozwu).

Potrącenie

To całkowite lub częściowe umorzenie wzajemnych roszczeń pomiędzy podmiotami, które są dla siebie zarazem dłużnikami i wierzycielami.

Reason

Strona występująca w procesie sądowym w imieniu własnym, wszczynająca postępowanie sądowe poprzez wniesienie pozwu.

Action

Letter addressed to the court for legal protection in judicial proceedings (otherwise lawsuit).

Powództwo ekscydencyjne

Jest to powództwo przeciw egzekucyjne wnoszone przez osoby trzecie, których składniki majątkowe zaliczone zostały wskutek błędu do majątku dłużnika, z którego to majątku wierzyciel dochodzi zaspokojenia swoich roszczeń na drodze egzekucji.

Powództwo wzajemne

Jest to samodzielny pozew skierowany przez pozwanego przeciwko powodowi w sytuacji, kiedy proces jest już wszczęty przez powoda. Powództwo wzajemne jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy sprawa jest w toku, roszczenie pozwanego ma związek z roszczeniem powoda albo nadaje się do potrącenia oraz zachodzi identyczność stron. Przysługuje ono pozwanemu tylko do czasu rozpoczęcia pierwszej rozprawy.

Pozwany

Osoba występująca w procesie sądowym w imieniu własnym, przeciwko której został wytoczony pozew.

Prawidłowe doręczenie

Istotne znaczenie dla tempa procesu i dla obrony stron mają przepisy regulujące prawidłowość doręczeń pism sądowych. Zasadą jest, że dane pismo wywiera skutek dopiero po jego doręczeniu. Zapoznanie się odbiorcy z treścią pisma nie ma znaczenia. Pismo powinno być doręczone zgodnie z przepisami oraz w taki sposób, aby adresat mógł (miał możliwość, z której nie musi korzystać) zapoznać się z jego treścią. Najczęstszą formą doręczeń jest doręczenie przez pocztę. Dla osoby prawnej bądź też organizacji, która nie ma osobowości prawnej, pisma doręcza się organowi uprawnionemu do reprezentacji przed sądem lub pracownikowi upoważnionemu do odbioru pism. Pisma procesowe dla przedsiębiorców wpisanych do rejestru sądowego doręczane są na adres podany w rejestrze, chyba, że podano osobny adres dla doręczeń. Strony i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie adresu; w razie zaniedbania tego obowiązku sąd pozostawia pismo w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Jeżeli adresat nie zostanie zastany w miejscu siedziby przedsiębiorstwa, pismo sądowe można zostawić (jeżeli podejmą się oddania adresatowi i nie są przeciwnikami w sprawie):

 • dorosłemu domownikowi pod danym adresem (np. siedziba formy może mieścić się w mieszkaniu prywatnym),
 • administracji domu,
 • dozorcy,
 • sołtysowi.

Jeżeli nie jest możliwe doręczenie pisma w taki sposób, będzie ono złożone na poczcie, a w skrzynce pocztowej lub w drzwiach lokalu będzie pozostawione wezwanie do odbioru pisma. Pisma dla osób prawnych i organizacji podlegających wpisowi do rejestru, w razie niemożności doręczenia, pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Jeżeli miejsce pobytu strony nie jest znane, może zostać ustanowiony kurator do odbioru pism; z chwilą doręczenia pisma kuratorowi doręczenie jest skuteczne.

Za prawidłowe doręczenie uznaje się doręczenie bezpośrednio do rąk strony lub osób ją reprezentujących lub też, w braku możliwości takiego doręczenia, prawidłowe jest doręczenie innemu podmiotowi z wymienionych wyżej bądź też pozostawienie pisma na poczcie, przy pozostawieniu adresatowi wezwania do odbioru. Takie doręczenia wywołują wszelkie związane z nimi skutki prawne; strona nie może się bronić, że nie zapoznała się z treścią pisma.

Prokurent

Pełnomocnik spółki kapitałowej, wpisany do rejestru handlowego, którego zakres uprawnień i obowiązków reguluje organ powołujący prokurenta.

Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

Podjęcie się przez osobę (lub podmiot) prowadzenia spraw (może to dotyczyć tak czynności faktycznych, jak i czynności prawnych) innej osoby lub podmiotu, bez istnienia umowy lub też innego tytułu prawnego.

Przemienność świadczenia

Występuje w sytuacji, kiedy dłużnik może alternatywnie zwolnić się ze zobowiązania poprzez spełnienie innych świadczeń.

Przymus adwokacki

Przewidziany przepisami prawa obowiązek przeprowadzania pewnych czynności prawnych przez adwokata lub radcę prawnego.

R
Remitent

W prawie wekslowym nazwisko (określenie) osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana.

Roszczenia uboczne

Roszczenia dodatkowe, które przysługują wierzycielowi w związku z przysługującym mu roszczeniem głównym; this concerns mainly the interest for delay or default, the recovery costs.

The claim unfounded

The claim is clearly unfounded in such a situation, when it is clear from the wording of the claim, that the request is contrary to the law and therefore can not be taken into account. These circumstances the court assesses, the manifestly unfounded, must cause the very essence of the matter, np. when a claim arises under an agreement which is null and void under the law.

Principal

Principal is the basic claim, which the creditor is entitled to, np. receivables invoice is not paid by the debtor.

Claim petytoryjne (claim vindication and an injunction)

Claims - the way the legal protection of property, through a system of claims, which the owner is entitled to claims or property, in the case of breach of fundamental, their rights. Petytoryjna protection is guaranteed by the two types of claims - debt collection and an injunction.

The claim vindication

This can only occur, when two conditions are met: thing applies for the issue of things, and the claim follows from property rights. Entitled to submit a claim to the owner, co-owner, usufructuary or possessor.

The claim for an injunction

It consists of two powers implemented together or separately:

 • request restoration of the lawful
 • of infringement.
Claim reliable

A claim is plausible if, it rests on a legal basis, which allows for the enforcement of road specified in the law.

Dissertation

The court, from the principle of open, which brings together both sides of the process, and which are carried out in evidence.

Immediately enforceable

Feasibility of judicial, established prior to the validation. Immediate implementation may be required by law or by judgment.

Items marked as to species

Stuff the generic, which can be replaced by other items identified to species; they have no individual characteristics, indicating a specific, one thing, np. fruits, sand, etc..

Items marked as to the identity

These are the things irreplaceable, which have the characteristics indicated individually, np. work of art.

S
Self-collection of documents estate

Collection of documents, they have the property, for which it is conducted land register; independent collections of documents are, as land registers, in district courts.

Economic Case

As a matter of business is deemed to issue, which meets all of the three conditions:

 • question must relate to a civil law relationship,
 • both sides of the case (the plaintiff and the defendant) operators must be,
 • case stems from carrying on their business.
Law relationship

It is the relationship between different legal entities, which is characterized by equality bodies (without a relationship of subordination). In particular, this relationship may be due to an agreement between the parties.

Pages

At least two entities related legal relationship, np. agreement. In court proceedings the parties, that is, the plaintiff and defendant.

Remedies in judicial proceedings

Provided for by law the possibility of judicial emotion; These are primarily:

 • against the decision of the court of first instance terminating the proceeding on:
 • appeal,
 • skarga kasacyjna,
 • opposition (in the writ proceedings)
 • allegations (w postępowaniu nakazowym)
Provision of spare things,,pl,These are things for the provision of spare parts on the market,,pl,ie those,,pl,which can be freely replaced by one another,,pl,instructional term,,pl,Indicated in the law term,,pl,suggests that only the time to perform an action,,pl,but his crossing does not have any negative legal consequences for exceeding,,pl,As a rule, provided for the activities of the court,,pl,limitation period,,pl,The deadline set in law to perform certain actions,,pl,which can not be exceeded by the entity responsible for its behavior,,pl,and in case of exceeding the entity bears the negative legal consequences,,pl,Such a period may not be extended,,pl,except,,pl

Chodzi tu o świadczenie dotyczące rzeczy zamiennych w obrocie, czyli takich, które mogą być bez przeszkód zastępowane jedne drugimi.

T
Termin instrukcyjny

Wskazany w przepisach prawa termin, który jedynie sugeruje czas do wykonania danej czynności, ale jego przekroczenie nie wywołuje żadnych ujemnych skutków prawnych dla przekraczającego. Z reguły przewidziany dla czynności sądu.

Termin zawity

Termin wyznaczony w przepisach prawa do wykonania określonej czynności, który nie może być przekroczony przez podmiot zobowiązany do jego zachowania, a w razie przekroczenia podmiot ponosi ujemne skutki prawne. Termin taki nie może być przedłużony (za wyjątkiem sytuacji, if the entity did not keep a term for reasons beyond his control - then the term can be restored,,pl,draw,,ro,Person,,hr,who is to pay for the bill routed,,pl,which is not the issuer of,,pl,About,,es,promissory note routed,,pl,otherwise drawn,,pl,or promissory note,,pl,for which he has to pay someone other than the person issuing a promissory note,,pl,writ of execution,,pl,They are enforceable,,pl,final judicial decisions,,pl,judicial him subject to immediate execution,,pl,even if they were not valid,,pl,settlement concluded before the court,,pl,judgment by a court of arbitration,,pl,settlement concluded before an arbitration court,,pl,settlement concluded before a mediator,,pl,other judgments,,pl,settlement and acts,,pl,which are enforceable by execution,,pl,notarial act,,pl,the debtor is subjected to execution,,pl).

Trasat

Osoba, która ma zapłacić za weksel trasowany, nie będąca jego wystawcą.

Trata

Weksel trasowany (inaczej ciągniony) czyli weksel, za który zapłacić ma inna osoba niż osoba wystawiająca weksel.

Tytuł egzekucyjny

Tytułami egzekucyjnymi są:

 • prawomocne orzeczenia sądowe,
 • orzeczenia sądowe podlegające natychmiastowe mu wykonaniu (choćby nie były prawomocne),
 • ugoda zawarta przed sądem,
 • wyrok wydany przez sąd polubowny,
 • ugoda zawarta przed sądem polubownym,
 • ugoda zawarta przed mediatorem,
 • inne orzeczenia, ugody i akty, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji,
 • akt notarialny, w którym dłużnik poddaje się egzekucji, and which includes the obligation to pay debts or to pay other things parts,,pl,quantitatively identified in act,,pl,or the obligation to deliver individually designated items,,pl,the payment date,,pl,payment or release is indicated in the act,,pl,in which the debtor submitted to the execution,,pl,and which includes the obligation to pay debts to the amount specified in the act of outright,,pl,or marked by clause valorisation,,pl,the act specifies the conditions,,pl,which entitle the creditor to pursue the debtor against enforcement under the act of the whole or part of a claim,,pl,as well as the time,,pl,to which the creditor may request for an act of enforcement clause,,pl, ilościowo w akcie oznaczonych, albo też obowiązek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy termin zapłaty, uiszczenia lub wydania jest w akcie wskazany,
 • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji, i który obejmuje obowiązek zapłaty należności do wysokości w akcie wprost określonej, albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia przeciwko dłużnikowi egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności,
 • extract from the bank books and other documents related to banking operations,,pl,stating commitment to the bank and the statement za¬opatrzone,,pl,that claims based on them are due,,pl,Executive title,,pl,Writ of execution writ of execution is supplied by a court enforceable,,pl,court settlement,,pl,Step process,,pl,in which the parties conclude an agreement at the hearing on the merits of the case pending before the court case,,pl,The agreement adhesive,,pl,The agreement generally occurring in the course of mass,,pl,in which there is no real possibility to negotiate the terms of the contract,,pl,it is possible to actually just accept the terms of the bidder or their lack of acceptance,,pl,and concluding agreements,,pl,The agreement pawn,,pl, stwierdzające zobowiązania na rzecz banku i za¬opatrzone w oświadczenie, że oparte na nich roszczenia są wymagalne.
Tytuł wykonawczy

Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony przez sąd w klauzulę wykonalności.

In
Ugoda sądowa

Czynność procesowa, w której strony zawierają porozumienie na rozprawie co do meritum toczącej się przed sądem sprawy.

Umowa adhezyjna

Umowa występująca na ogół w obrocie masowym, w której nie ma faktycznej możliwości negocjowania postanowień umowy; możliwe jest właściwie tylko zaakceptowanie warunków oferenta lub brak ich akceptacji (i nie zawieranie umowy).

Umowa zastawnicza

The agreement between the parties pledge, indicating the parties, indicating the subject matter and the conditions of the pledge and lien secured debt.

Reasons for the judgment (or court order)

Court, at the request of a party (or ex officio), is required to provide a written statement of the judgment, or explanation, why such a judgment was taken.

Recognition of action

Submission of a statement by the defendant (orally or in writing), that agrees with the claims, that the reason cited in the lawsuit.

In
The disputed

The value of the dispute in matters of property is given by the plaintiff a sum of money - claimed in the proceedings, expressing the value of principal (not included in the interest, benefits and costs). If there is a number of claims in a lawsuit, should count their value.

Claim existing

Debt, which at a given moment of time the creditor is entitled to, although it must still be due (set a deadline to meet the deadline may be next).

Claim marked

The claim is then marked, when it is individualized, ie. is defined legal relationship, on the basis of which the claim was established, Moreover, the parties are defined benefit and object of the provision.

Claim Money

Held by a creditor the right to obtain from the debtor of performance, which are the subject of money.

Claim barred

Debt, which can occur on the road right, but due to the passage of time, which caused her limitation, the debtor has no duty to meet and can not be forced to do so by legal means; however, if the debtor meets the provision of, can not demand its return. In addition, the debtor may waive the use of plea of ​​limitation, the waiver of the limitation period before the deadline is invalid.

The claim came

Debt, that does not exist, but it is to be built in the future.

Claim conditional

Debt, the existence of which depends on the fulfillment of a predetermined condition.

The receivable due

Claim existing, for which it has already (or passed) payment deadline; after this date may be defined as overdue debt; This concept, however, is not a legal concept, although it is sometimes used in the practice of corporate.

Vindication

Vindication or investigation in a manner consistent with applicable law Polish your rights to things or receivable. Debt can be carried out by a judicial or extrajudicial. The second type consists of such activities as a warning or call to pay, while the collection of forensic investigation is to pay the amount in court. The recovery process can take professional debt collection company, which is precisely the tool selects recoveries. The basic tools of recovery are:

 • mailing
 • Telephone negotiations
 • Direct debt (Field)
 • Judicial vindication
General jurisdiction of the court

General jurisdiction applies to the jurisdiction of the; it is about the institution of the petition before the court l instances, in whose jurisdiction the defendant is domiciled or resident; if the defendant is not domiciled or resident in the country, jurisdiction is determined by the place of residence in the country, and if it is unknown or the defendant is not present in the country, according to the last place of residence or registered office.

Jurisdiction of the court's factual

In civil proceedings, the principle is, that the proper material and is the district court, and functional scope of district courts only occurs, the rules so provide, np. when the amount in dispute exceeds 100 000 zł.

Pleading requirements

Every pleading shall contain the name of the court, to which it is directed, the names or the names of the parties, their possible legal representatives or proxies, designation of the letter (Title -pozew, the request, complaint, opposition like.), matrix application (presentation, as requested by side in pleading) and evidence, Those circumstances that support, signature of the party (possibly her legal representative or attorney), mentioning attachments; in a situation where it is the first statement,,pl,should indicate the address of residence or seat of the parties and the amount in dispute,,pl,if it's another letter,,pl,It should include the signature act,,pl,Judgment complementary,,pl,WWyrok,,pl,which falls at the request of,,pl,made within two weeks respectively,,pl,announcement or notification of the judgment in the case,,pl,when the court has not ruled on the request or not entirely ruled with immediate executory,,pl,not entered additional ruling,,pl,which he should have the post office,,pl,Moreover, also in the situation,,pl,when the scope of the case does not depend on the content of the lawsuit requests,,pl, winno się wskazać adresy miejsca zamieszkania lub siedziby stron oraz wartość przedmiotu sporu; jeśli jest to pismo kolejne, powinno zawierać sygnaturę akt.

The partial award

Judgment collapsing in a situation, when in the main proceedings will be explained only part of the claims or some of the requests, and the rest remain unresolved.

Wyrok uzupełniający

WWyrok, który zapada na wniosek strony, złożony w ciągu dwóch tygodni od odpowiednio, ogłoszenia lub doręczenia wyroku w sytuacji, kiedy sąd nie orzekł o całości żądania bądź nie orzekł o natychmiastowej wykonalności, nie zamieścił dodatkowego orzeczenia, które powinien był zamieścić z urzędu; ponadto również w sytuacji, kiedy zakres sprawy nie zależy od treści żądań pozwu, court proceedings against the results did not rule on the claim is not filed or granted them smaller in size,,pl,than was,,pl,interlocutory judgment,,pl,Judgment,,pl,which may be issued at any stage of a court case recognized by the court instance l,,pl,when the court finds for the plaintiff's claim justified in principle,,pl,recognize the validity of a claim based on contract,,pl,but not yet determine the amount of,,pl,they should be awarded,,pl,Judgments are passed preliminary matters,,pl,which is disputed both claims rule,,pl,and its height,,pl,They settle in principle,,pl,default judgment,,pl,which collapses in a situation,,pl,when the defendant fails to appear for trial,,pl,or otherwise does not participate actively in the,,pl, niż należało.

Wyrok wstępny

Wyrok, który może zostać wydany na każdym etapie sprawy sądowej rozpoznawanej przez sąd l instancji, kiedy to sąd uzna roszczenie powoda za usprawiedliwione co do zasady, np. uzna zasadność roszczenia na podstawie umowy, ale nie ustali jeszcze kwoty, jaką należy zasądzić. Wyroki wstępne zapadają w sprawach, w których sporna jest zarówno zasada roszczenia, jak i jego wysokość; rozstrzygają one co do zasady.

Wyrok zaoczny

Wyrok, który zapada w sytuacji, kiedy pozwany nie stawia się na rozprawę, ani w żaden inny sposób nie bierze czynnego udziału w sprawie. The Court accepts as true the plaintiff's allegations, unless they are of reasonable doubt.

Resumption of proceedings

Re-examination by the court case already completed a final ruling on the merits, resulting from bringing an action for revision.

In
Pledge

Disclaimer contractual, having the function of reinforcing the contractual relationship; complemented by paying a, then in the event of non-performance by one party, the other party to the contract, may terminate the contract and retain the said amount, if it has received, or may request a refund in the amount of twice the (if it wpłacała).

Factual allegations

Questioning established by the court of the facts,,pl,primarily a question of incompatibility of the arrangements adopted by the court with the evidence collected on,,pl,The principle of nominalism,,pl,Principle,,pl,that the sum should be met in the same amount,,pl,in what has been agreed by the parties,,pl,regardless of the circumstances,,pl,The principle of freedom of contract,,pl,The principle of indexation,,pl,An exception to the principle of nominalism, and provides the ability to change the amount of receivables,,pl,when there was an important change in the purchasing power of money between the creation of the liability and its performance,,pl,procedural rules,,pl,Colloquial term assumptions litigation,,pl,mostly civil,,pl; przede wszystkim chodzi tutaj o niezgodność przyjętych przez sąd ustaleń z dowodami zebranymi w sprawie

Zasada nominalizmu

Zasada, iż świadczenie pieniężne powinno być spełnione w takiej samej kwocie, w jakiej zostało przez strony ustalone, bez względu na okoliczności.

Zasada swobody umów

Zasada, iż świadczenie pieniężne powinno być spełnione w takiej samej kwocie, w jakiej zostało przez strony ustalone, bez względu na okoliczności.

Zasada waloryzacji

Stanowi wyjątek od zasady nominalizmu i przewiduje możliwość zmiany wysokości należności, kiedy zaistniała istotna zmiana siły nabywczej pieniądza pomiędzy powstaniem zobowiązania a jego spełnieniem.

Zasady procesowe

Potoczne określenie założeń postępowania sądowego, głównie cywilnego, określanych przez naukę prawa naczelnymi zasadami postępowania cywilnego, powstającymi poprzez funkcjonowanie praktyki sądowej. Praktyczne znaczenie tych zasad polega na ich wartości jako wskazań interpretacyjnych . Do najistotniejszych zasad procesowych należy zaliczyć:

 • zasada prawa do sądu,
 • zasada prawdy,
 • zasada równości stron,
 • zasada dyspozytywności (inaczej: rozporządzalności),
 • zasada kontradyktoryjności,
 • zasada jawności,
 • zasada bezpośredniości,
 • zasada ustności,
 • zasada koncentracji materiału dowodowego,
 • zasada formalizmu procesowego.
Zaspokojenie wierzyciela

Spełnienie przez dłużnika wszelkich przysługujących wierzycielowi świadczeń; może być pełne (zaspokojenie wszystkich roszczeń w pełnej wysokości) lub częściowe (does not satisfy all the claims or the full amount,,pl,Pledger,,pl,The debtor or a third party giving the creditor is entitled to provide security for the property under the terms of a pledge agreement,,pl,pledgee,,pl,Creditor,,pl,taker of his claim by pledge,,pl,Lis pendens,,pl,The case before the court is launched,,pl,but incomplete - pending in court,,pl,Lis pendens render it impossible to initiate the second case in the same range,,pl,The legally required notification owned receivables from entrepreneurs,,pl,against whom proceedings are pending bankruptcy,,pl,Delay,,pl).

Zastawca

Dłużnik lub osoba trzecia dająca uprawnionemu do świadczenia wierzycielowi zabezpieczenie na majątku na zasadach określonych w umowie zastawu.

Zastawnik

Wierzyciel, przyjmujący zabezpieczenie swojej wierzytelności w drodze zastawu.

Zawisłość sporu

Sprawa przed sądem jest rozpoczęta, ale niezakończona – toczy się w sądzie. Zawisłość sporu powoduje niemożliwość wszczęcia drugiej sprawy w tym samym zakresie.

The report claims

Wymagane przepisami prawa zgłoszenie posiadanej wierzytelności względem przedsiębiorcy, wobec którego toczy się postępowanie upadłościowe.

Zwłoka

Sytuacja, when the debtor does not comply with the provision within their own fault,,pl,in contrast to the delay of the debtor,,pl,when the cause is independent of the debtor,,pl,ordinary management,,pl,Activities carried out by entities,,pl,and people,,pl,in terms of their normal function,,pl,Operators may in their statutes to determine whether agreements,,pl,to what extent indicated in amount given activity is considered to be made in the field of action of ordinary management,,pl,and above - for exceeding the ordinary management,,pl, w odróżnieniu od opóźnienia dłużnika (kiedy to występują przyczyny niezależne od dłużnika).

Zwykły zarząd

Czynności dokonywane przez podmioty (i osoby) w zakresie normalnego ich funkcjonowania. Podmioty gospodarcze mogą w swych statutach czy umowach ustalić, do jakiej wysokości oznaczonej kwotowo daną czynność uważa się za czynność dokonaną w zakresie zwykłego zarządu, a powyżej – za przekroczenie zwykłego zarządu.