Monitoring Należności

  1. Monitoring Należności

Monitoring Należności jest usługą mającą na celu umotywowanie Państwa klientów do zapłaty swoich zobowiązań w terminie. Nadzorujemy terminowość spłat niewymagalnych należności, dzięki czemu są one regulowane w pierwszej kolejności. Monitoring Należności prowadzimy bezkonfliktowo, bez narażania Państwa na utratę klienta poprzez stworzenie i utrzymanie z nim pozytywnych relacji.

W ramach tej usługi realizujemy następujące czynności

  • Kontaktujemy się z Państwa kontrahentami w celu przypomnienia o nadchodzącym terminie zapłaty
  • W przypadku opóźnień w płatnościach, uzgadniamy termin i warunki dokonania zapłaty
  • Wysyłamy pisemny monit do zapłaty zgodnie z ustalonymi wcześniej warunkami

Korzyści dla Klienta

  • Poprawa płynności finansowej
  • Wczesne wykrycie nierzetelnych klientów
  • Niski koszt odzyskania wierzytelności
  • Zmniejszenie zaangażowania swoich pracowników w procesy nadzoru płatności
  • Możliwość natychmiastowej reakcji na brak terminowego wykonania zobowiązania pieniężnego