Glossar

 • Ausgewählte Konzepte

  Wir empfehlen Ihnen, unsere Wörterbuch-Definition verwenden, , die ständig mit neuen Konzepten und Begriffen angereichert. Wählen Sie den ersten Buchstaben des Suchwortes, und klicken Sie dann auf das ausgewählte Wort um die Definition anzuzeigen.

Ein – C
Die Beschwerde

Es ist ein Heilmittel, die haben jede Urteil des Gerichts l Instanz der zweiten Instanz liegen. Nur das Versäumnisurteil ist berechtigt, nur an den Antragsteller ansprechen, aber nicht an den Angeklagten, die in diesem Fall auf den Standard Urteil Widerspruch einlegen kann.

Ungerechtfertigte Bereicherung

Dieser Gewinn finanziellen Vorteil, ohne Rechtsgrundlage; führt zu der Leistungspflicht zurückzahlen (Kunst. 405 i n. kc).

Die Beweislast

Ist ein Begriff Verpflichtung, eine Tatsache, die für die Auflösung der Fall zu beweisen. Die Beweislast liegt bei der Person (Person), Welche von diesen Nachweis von den Rechtsfolgen kommt. Alle relevanten Fakten und Umstände nachgewiesen werden, außer:

 • bekannten Tatsachen,
 • offiziell bekannten Tatsachen an das Gericht (np. Urteil in einem anderen Fall),
 • von der Gegenpartei als,
 • Sachverhalt, dass die Partei nicht, was die entgegengesetzte genommen, , die der Gerichtshof, während die Ergebnisse aller Anhörungen kann als erteilt, (stillschweigende Gewährung der Seite).
Verfahrenshandlungen

Das alles von Teilnehmern in den Prozess, dh durchgeführten Aktivitäten. insbesondere Seiten, aber das Gericht, Experten und so weiter., für die Verfahren, np. Vorlage des Nachweises, Schriftsätze usw..

Anreise über den Rahmen der normalen Verwaltung

Es wirkt, das geht über den normalen Betrieb der Einheit; np. durch Vertrag oder Satzung Einheit kann über die Höhe der Betrag der markiert werden, wo ein Überschuß in der Tätigkeit die Grenzen der normalen Management überschreitet.

Die rechtliche Schritte

Es ist ein Ereignis, dass mindestens eine Absichtserklärung, , die von einer Person mit Rechtsfähigkeit gemacht wird, die Veranstaltung wird mit Rechtswirkung erzeugen, die den Charakter der Schöpfung, Änderung oder Beendigung des Zivilrechts. Eine solche Wirkung kann nur dann auftreten,, wenn er die Rechtsnorm bietet.

D
Daten pewna

Es ist eine Form der rechtlichen bereitgestellt, welche das Datum für Personen abwesend bescheinigen müssen, wenn Sie Aktivitäten. Datum bestimmte, Sie in einem der folgenden Wege erhalten:

 • Erwähnung in einem Dokument von einer staatlichen Behörde,
 • Bestätigung der Einreichung einer bestimmten Willenserklärung in einem anderen amtlichen Dokument,
 • Bestätigung des Termins von einem Notar oder einem Dokument, das von ihm angezogen, oder notarielle Beglaubigung der Unterschrift.
Delikt (unerlaubter Handlung)

Oder in anderen Delikts, ist eine rechtliche Ereignis, das schafft Haftung für Schäden als Folge der Verletzung von (Eigentum oder Nicht-Eigentum) in der Regel geschützt.

Privaturkunde

Als private Dokumente werden mit allen Unterlagen außer offiziellen behandelt, Beweis dafür sind, dass die Person,, , die es unterzeichnet, eine Erklärung in diesem Dokument enthaltenen.

Offizielles Dokument

Dies ist ein Dokument, das in Form von zuständigen staatlichen Behörden in ihrem Handeln verschrieben und von Berufsverbänden gezogen, Regierung, Genossenschaft und andere soziale Organisationen, im Rahmen ihrer Rechtssachen. Offizielle Dokumente sind der Beweis dafür, was in ihnen attestiert.

Domicyl

In fast Schuldschein der Ort, an dem die Zahlung.

Vermutung der Tatsache,

Anerkennung durch das Gericht zu der Tat wichtig für die Sache auf der Grundlage von anderen, festzusetzen (Kunst. 231 kpc). Begründung des Gerichts in diesem Fall wird auf den Prinzipien von Wissen und Lebenserfahrung, im Bereich der richterlichen Ermessens und Inferenz.

Rechtsvermutung

Vermutung durch Gesetz festgelegt, Bindung auf dem Platz; Dies sind Art der Grundannahmen über bestimmte Tatsachen von der Rechtsordnung, zum Beispiel die Vermutung des guten Glaubens. Vermutung kann widerlegt werden, aber im Wege der.

Zulässigkeit von Beweis

Recht und Lehre bedeutet die Verwendung von verschiedenen Arten von Beweisen in Gerichtsverfahren; einige der Beweise aus verschiedenen Gründen als nicht akzeptabel angesehen werden kann, np w sytuacji, kiedy istnieje ryzyko, że nagranie na taśmie zostało przetworzone, a stwierdzenie tego faktu przez biegłych jest zbyt kosztowne dla stron bądź nie jest możliwe jednoznaczne wskazanie biegłych.

Dowody

To określenie źródła, z jakiego sąd poznaje stan faktyczny dotyczący sprawy będącej przedmiotem procesu. Przedmiotem dowodu są fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy (Kunst. 227 kpc). Podstawowymi dowodami są:

 • dokumenty (urzędowe i prywatne),
 • zeznania świadków,
 • opinie biegłych,
 • oględziny,
 • przesłuchanie stron,
 • dowód z filmu, fotografii, płyt i taśm dźwiękowych oraz wszelkich innych urządzeń, które przenoszą obrazy lub dźwięki.

Powyższe wymienienie nie jest wyczerpujące, dopuszczone mogą być też inne środki dowodowe, które strona przywoła.

Działalność gospodarcza

Zgodnie z orzecznictwem sądowym za działalność gospodarczą uważa się działalność spełniającą następujące cechy:

 • zawodowy charakter,
 • powtarzalność podejmowanych działań,
 • podporządkowanie zasadzie racjonalnego działania,
 • uczestnictwo w obrocie gospodarczym.
F
Faktor

Wyspecjalizowana instytucja finansowa świadcząca usługi factoringu na rzecz podmiotów gospodarczych, nabywająca za gotówkę przysługujące im od odbiorców należności przed terminem ich wymagalności; może przejmować ryzyko niewypłacalności kontrahenta oraz świadczyć inne usługi na rzecz klientów.

Faktorant

Podmiot gospodarczy korzystający z factoringu, sprzedający za gotówkę swoje należności od odbiorców przed upływem terminu ich wymagalności.

Forma czynności prawnych

Jest to sposób, w jaki dokonuje się uzewnętrznienie oświadczenia woli; z zasady forma czynności prawnych jest dowolna, ale rozmaite przepisy szczegółowe wymagać mogą zachowania szczególnej formy dla określonych czyn¬ności prawnych. Wyróżnia się tutaj przede wszystkim:

 • formę pisemną zwykłą,
 • formę pisemną z poświadczonym podpisem,
 • formę aktu notarialnego,
 • formę z datą pewną.
I
Indos

Pisemne oświadczenie oznaczające przeniesienie praw na inną osobę; w prawie wekslowym oznacza przeniesienie wierzytelności wekslowej poprzez złożenie podpisu uprawnionego z tytułu weksla na odwrocie dokumentu lub na przedłużce.

Indosant

Osoba zbywająca wierzytelności wekslowe na drodze indosu.

Indosariusz

Osoba nabywająca wierzytelności wekslowe na drodze indosu.

K
Kara umowna

Für im Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehen die Strafe für Vertragsbruch, im Vertrag zwischen den Parteien vereinbart, die in einem festen Betrag ausgedrückt wird, kann nur auf Verträge beziehen, deren Umsetzung ist nicht die Bereitstellung von Mitteln.

Klauzula wykonalności

Klauzula, którą nadaje sąd tytułowi egzekucyjnemu, aby mógł stanowić tytuł wykonawczy, będący podstawą do przeprowadzenia egzekucji.

Kumulatywne przystąpienie do długu

Przystąpienie do długu przez inny podmiot (osobę) obok dłużnika, gdy podmiot ten zobowiązuje się zrealizować roszczenie, przy czym nie zwalnia to pierwotnego dłużnika z obowiązku świadczenia.

Kurator

W postępowaniu egzekucyjnym osoba zastępująca dłużnika w odbiorze korespondencji, którego adresu ani miejsca pobytu nie można ustalić.

L – M
Legitymacja procesowa

Pod pojęciem legitymacji procesowej rozumie się materialnoprawne uprawnienie strony procesowej do występowania w konkretnym procesie. Legitymacja procesowa wynika ze stosunku prawnego łączącego strony procesowe – jest to związek powoda i pozwanego z przedmiotem procesu.

Naruszenie prawa materialnego

Błędna wykładnia przepisów, lub niewłaściwe ich zastosowanie, albo zastosowanie nie istniejącego – uchylonego – przepisu.

Naruszenie prawa procesowego

Chodzi tu przede wszystkim o nieważność postępowania, przykładowo strony nie miały zdolności sądowej, lub orzekał w sprawie sędzia, który z mocy ustawy powinien być wyłączony, czy też pełnomocnik strony był nienależycie umocowany.

Nieruchomość oznaczona

Nieruchomość określona pod względem następujących cech:

 • położenie,
 • właściciel,
 • numer księgi wieczystej,
 • sąd, w którym znajduje się księga wieczysta.
O
Obowiązek wezwania do zapłaty

Podstawą do wniesienia pozwu w postępowaniu w sprawach gospodarczym jest dopełnienie przez powoda (wnoszącego sprawę) obowiązku starania się o spełnienie świadczenia przez pozwanego w sposób dobrowolny. Musi to być wykonane przed wniesieniem pozwu. W praktyce powód powinien do pozwu dołączyć odpis wezwania do zapłaty (czy zrealizowania innego roszczenia) oraz odpowiedź, jeśli takową od dłużnika otrzymał. Wniesienie pozwu bez uprzedniego wzywania dłużnika do spełnienia świadczenia sąd uzna za przedwczesne i odrzuci pozew. Ponadto za przedwczesne skierowanie pozwu może spotkać wierzyciela sankcja w postaci obciążenia go kosztami procesu w całości lub w części bez względu na wynik sprawy.

Odpowiedzialność deliktowa (415 k.c.)

Ogólny obowiązek naprawienia wyrządzonej drugiej osobie szkody, przy czym obejmuje on także odpowiedzialność osoby prawnej za winy swojego organu, jak również w sytuacji, kiedy wina wynika ze złego funkcjonowania strukturalnego osoby prawnej.

Odpowiedzialność kontraktowa (471 k.c.)

Obowiązek dłużnika do naprawienia szkody wynikłej z nie-wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (jest to odpowiedzialność odszkodowawcza); niezależnie od niej dłużnik nie wykonujący zobowiązania będącego świadczeniem pieniężnym na żądanie wierzyciela ma obowiązek zapłaty należnych odsetek.

Odpowiedzialność solidarna

Sytuacja, w której kilku dłużników jest zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części należności od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. W takim przypadku zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. Wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela.

Odstępne

W prawie cywilnym jest to obowiązek zapłaty oznaczonej kwoty pieniężnej przez stronę, która zerwała umowę (Kunst. 395 k.c. ich 396 k.c.).

Angebot

Jeden z przewidzianych w prawie cywilnym trybów zawarcia umowy, zawiera w sobie istotne po-stanowienia umowy oraz termin jej akceptacji. Przyjęcie oferty przez adresata w terminie powoduje, iż oferent nie może się wycofać ze złożonej oferty -umowa zostaje w tym terminie zawarta.

Opis stanu faktycznego

Przy składaniu pism procesowych, w których strony powołują się na pewne stany prawne i z nich wywodzą swoje roszczenia, a które to stany prawne opierają się na pewnych faktach, strona powinna przedstawić wszystkie istotne wydarzenia i okoliczności w sposób chronologiczny i przejrzysty, a jednocześnie możliwie wyczerpujący.

Opóźnienie dłużnika

Sytuacja, kiedy dłużnik nie spełnia świadczenia w terminie z przyczyn od niego niezależnych, w odróżnieniu od zwłoki, kiedy to występuje wina dłużnika.

Osoba prawna

Podmiot posiadający osobowość prawną.

Osobowość prawna

Zdolność do występowania samodzielnie i we własnym imieniu jako podmiot praw i obowiązków. Osobowość prawną posiadają tylko te podmioty, którym przepisy takową przyznają. Osobowość prawna daje podmiotowi m. in. zdolność sądową (może pozywać i być pozywanym).

P
Podstawa prawna

Przytaczanie na podstawie stanu faktycznego odpowiednich przepisów prawnych, na podstawie których wywodzi się żądania czy wnioski.

Pokwitowanie

Dłużnik, spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania (oczywiście przy niektórych sposobach spełnienia świadczenia niejako automatycznie powstanie dowód, np. wpłata na rachunek bankowy wierzyciela). Dłużnik może żądać pokwitowania w szczególnej formie, jeżeli ma w tym interes prawny; koszty pokwitowania będzie w takiej sytuacji ponosił dłużnik, chyba że umowa pomiędzy stronami stanowi inaczej.

Poręczenie terminowe

Poręczenie, którego ważność została ograniczona w czasie.

Postępowanie zabezpieczające

Postępowanie zabezpieczające jest postępowaniem pomocniczym w stosunku do postępowania rozpoznawczego (zwykłego). W trybie postępowania zabezpieczającego wierzyciel może dochodzić zabezpieczenia wykonania roszczenia; zabezpieczenia roszczenia można żądać na każdym etapie rozpoznawania sprawy przez sąd, także przy samym wszczynaniu sprawy (wniosek o zabezpieczenie zamieszcza się wtedy w treści pozwu).

Potrącenie

To całkowite lub częściowe umorzenie wzajemnych roszczeń pomiędzy podmiotami, które są dla siebie zarazem dłużnikami i wierzycielami.

Grund

Strona występująca w procesie sądowym w imieniu własnym, wszczynająca postępowanie sądowe poprzez wniesienie pozwu.

Aktion

Brief an das Gericht für Rechtsschutz in Gerichtsverfahren (ansonsten Klage).

Powództwo ekscydencyjne

Jest to powództwo przeciw egzekucyjne wnoszone przez osoby trzecie, których składniki majątkowe zaliczone zostały wskutek błędu do majątku dłużnika, z którego to majątku wierzyciel dochodzi zaspokojenia swoich roszczeń na drodze egzekucji.

Powództwo wzajemne

Jest to samodzielny pozew skierowany przez pozwanego przeciwko powodowi w sytuacji, kiedy proces jest już wszczęty przez powoda. Powództwo wzajemne jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy sprawa jest w toku, roszczenie pozwanego ma związek z roszczeniem powoda albo nadaje się do potrącenia oraz zachodzi identyczność stron. Przysługuje ono pozwanemu tylko do czasu rozpoczęcia pierwszej rozprawy.

Pozwany

Osoba występująca w procesie sądowym w imieniu własnym, przeciwko której został wytoczony pozew.

Prawidłowe doręczenie

Istotne znaczenie dla tempa procesu i dla obrony stron mają przepisy regulujące prawidłowość doręczeń pism sądowych. Zasadą jest, że dane pismo wywiera skutek dopiero po jego doręczeniu. Zapoznanie się odbiorcy z treścią pisma nie ma znaczenia. Pismo powinno być doręczone zgodnie z przepisami oraz w taki sposób, aby adresat mógł (miał możliwość, z której nie musi korzystać) zapoznać się z jego treścią. Najczęstszą formą doręczeń jest doręczenie przez pocztę. Dla osoby prawnej bądź też organizacji, która nie ma osobowości prawnej, pisma doręcza się organowi uprawnionemu do reprezentacji przed sądem lub pracownikowi upoważnionemu do odbioru pism. Pisma procesowe dla przedsiębiorców wpisanych do rejestru sądowego doręczane są na adres podany w rejestrze, chyba, że podano osobny adres dla doręczeń. Strony i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie adresu; w razie zaniedbania tego obowiązku sąd pozostawia pismo w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Jeżeli adresat nie zostanie zastany w miejscu siedziby przedsiębiorstwa, pismo sądowe można zostawić (jeżeli podejmą się oddania adresatowi i nie są przeciwnikami w sprawie):

 • dorosłemu domownikowi pod danym adresem (np. siedziba formy może mieścić się w mieszkaniu prywatnym),
 • administracji domu,
 • dozorcy,
 • sołtysowi.

Jeżeli nie jest możliwe doręczenie pisma w taki sposób, będzie ono złożone na poczcie, a w skrzynce pocztowej lub w drzwiach lokalu będzie pozostawione wezwanie do odbioru pisma. Pisma dla osób prawnych i organizacji podlegających wpisowi do rejestru, w razie niemożności doręczenia, pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Jeżeli miejsce pobytu strony nie jest znane, może zostać ustanowiony kurator do odbioru pism; z chwilą doręczenia pisma kuratorowi doręczenie jest skuteczne.

Za prawidłowe doręczenie uznaje się doręczenie bezpośrednio do rąk strony lub osób ją reprezentujących lub też, w braku możliwości takiego doręczenia, prawidłowe jest doręczenie innemu podmiotowi z wymienionych wyżej bądź też pozostawienie pisma na poczcie, przy pozostawieniu adresatowi wezwania do odbioru. Takie doręczenia wywołują wszelkie związane z nimi skutki prawne; strona nie może się bronić, że nie zapoznała się z treścią pisma.

Prokurent

Pełnomocnik spółki kapitałowej, wpisany do rejestru handlowego, którego zakres uprawnień i obowiązków reguluje organ powołujący prokurenta.

Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

Podjęcie się przez osobę (lub podmiot) prowadzenia spraw (może to dotyczyć tak czynności faktycznych, jak i czynności prawnych) innej osoby lub podmiotu, bez istnienia umowy lub też innego tytułu prawnego.

Przemienność świadczenia

Występuje w sytuacji, kiedy dłużnik może alternatywnie zwolnić się ze zobowiązania poprzez spełnienie innych świadczeń.

Przymus adwokacki

Przewidziany przepisami prawa obowiązek przeprowadzania pewnych czynności prawnych przez adwokata lub radcę prawnego.

R
Remitent

W prawie wekslowym nazwisko (określenie) osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana.

Roszczenia uboczne

Roszczenia dodatkowe, które przysługują wierzycielowi w związku z przysługującym mu roszczeniem głównym; dotyczy to przede wszystkim odsetek za opóźnienie czy zwłokę, także kosztów dochodzenia należności.

Roszczenie bezzasadne

Roszczenie jest oczywiście bezzasadne w takiej sytuacji, kiedy to z treści pozwu wynika, że żądanie jest sprzeczne z przepisami prawa i w związku z tym nie może być uwzględnione. Okoliczności te ocenia sąd, przy czym oczywistą bezzasadność musi powodować sama istota sprawy, np. kiedy roszczenie wynika z umowy będącej z mocy prawa nieważną.

Roszczenie główne

Roszczenie główne jest to roszczenie podstawowe, które przysługuje wierzycielowi, np. należności na fakturze nie zapłaconej przez dłużnika.

Roszczenie petytoryjne (roszczenia windykacyjne i negatoryjne)

Roszczenia – to sposób ochrony prawnej własności, poprzez system roszczeń, który przysługuje właścicielowi należności lub nieruchomości, w przypadku naruszenia podstawowych, przysługujących mu praw. Ochrona petytoryjna gwarantowana jest przez dwa rodzaje roszczeń – windykacyjne i negatoryjne.

Roszczenie windykacyjne

Może nastąpić tylko wtedy, kiedy zostaną spełnione dwa warunki: rzecz dotyczy żądania wydania rzeczy i gdy roszczenie wynika z prawa własności. Uprawniony do wystąpienia z roszczeniami jest właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty lub dzierżyciel.

Roszczenie negatoryjne

Składa się z dwóch uprawnień realizowanych łącznie lub oddzielnie:

 • żądania przywrócenia stanu zgodnego z prawem
 • zaniechania naruszeń.
Roszczenie wiarygodne

Roszczenie jest wiarygodne wtedy, gdy opiera się na podstawie prawnej, która pozwala na jego egzekwowanie na drodze wskazanej w przepisach prawa.

Rozprawa

Posiedzenie sądu, z zasady jawne, w którym uczestniczą obie strony procesowe i na którym przeprowadzane są dowody.

Rygor natychmiastowej wykonalności

Wykonalność orzeczenia sądowego, powstała przed jego uprawomocnieniem się. Natychmiastowa wykonalność może wynikać z przepisów prawa lub z mocy orzeczenia sądowego.

Rzeczy oznaczone co do gatunku

Rzeczy określone rodzajowo, które można zastąpić przez inne rzeczy oznaczone co do gatunku; nie mają one żadnych cech indywidualnych, wskazujących konkretną, jedną rzecz, np. owoce, piasek itp.

Rzeczy oznaczone co do tożsamości

Są to rzeczy niezastępowalne, które charakteryzują się właściwościami wskazanymi indywidualnie, np. dzieło sztuki.

S
Samodzielny zbiór dokumentów nieruchomości

Zbiór dokumentów, jakie posiadają nieruchomości, dla których nie jest prowadzona księga wieczysta; samodzielne zbiory dokumentów znajdują się, podobnie jak księgi wieczyste, w sądach rejonowych.

Sprawa gospodarcza

Za sprawę gospodarczą uznaje się zagadnienie, które spełnia łącznie trzy przesłanki:

 • zagadnienie musi dotyczyć stosunku cywilnoprawnego,
 • obie strony sprawy (powód i pozwany) muszą być podmiotami gospodarczymi,
 • Frage ergibt sich aus ihrer Tätigkeit Wirtschafts.
Gesetz Beziehung

Es ist das Verhältnis zwischen den verschiedenen juristischen Personen, die von Gleichstellungsstellen gekennzeichnet ist (ohne Arbeitsvertrag). Insbesondere kann dieses Verhältnis zu einer Einigung zwischen den Parteien fällig.

Seiten

Mindestens zwei Einheiten im Zusammenhang mit Rechtsverhältnis, np. Vereinbarung. In Gerichtsverfahren die Parteien, das heißt, die Täter und Opfer.

Arzneien in Gerichtsverfahren

gesetzlich die Möglichkeit, Emotionen Gerichtsbeschluss vorgesehenen; Dies sind in erster Linie:

 • eine Beschwerde gegen die erstinstanzliche Gericht zur Einstellung des Verfahrens auf:
 • Beschwerde,
 • Kassations Berufung,
 • Opposition (schrift Verfahren)
 • Behauptungen (in Rechtsstreitigkeiten mit Schrift)
Teilversorgung Dinge

Es geht darum, die Dinge für die Teile auf dem Markt die Bereitstellung, dh diejenigen,, die von einander frei ausgetauscht werden kann.

T
Der Begriff Lehr

in dem Gesetz Ausdruck angegeben, was darauf hindeutet, nur die Zeit, die Aktivität durchführen, aber die Überfahrt werden sich keine negativen rechtlichen Konsequenzen für die Überschreitung. In der Regel, sofern für die Tätigkeit des Gerichts.

die Verjährungsfrist

Die Frist gesetzlich festgelegt, um gewisse Aktionen, das kann nicht durch das Unternehmen verantwortlich für sein Verhalten überschritten werden, und im Falle des Unternehmens übersteigt trägt die negativen Rechtsfolgen. Eine solche Frist kann nicht verlängert werden (außer, wenn das Unternehmen nicht einen Begriff aus Gründen außerhalb seiner Kontrolle zu halten haben - dann kann der Begriff wieder hergestellt werden).

Unentschieden

Person, Wer ist für die Rechnung zu bezahlen geroutet, nicht in der der Aussteller.

versuchen

Schuldschein verlegt (sonst gezogen) oder ein Schuldschein, für die die Bezahlung eine andere Person als die Person, einen Schuldschein Ausgabe.

Vollstreckungsbescheid

Sie sind durchsetzbar:

 • endgültigen gerichtlichen Entscheidungen,
 • Gerichtsentscheidungen unterliegen sofortige Hinrichtung (selbst wenn sie nicht gültig),
 • Siedlung, die vor einem Gericht,
 • Urteil durch ein Schiedsgericht,
 • Siedlung, die vor einem Schiedsgericht,
 • Siedlung, die vor dem Vermittler,
 • andere Urteile, Siedlung und Handlungen, die durchsetzbar sind durch die Ausführung,
 • authentifiziert Tat, in dem der Schuldner bis zur Ausführung legt, und dazu gehört auch die Verpflichtung, Schulden zu bezahlen oder anderem Teile zu bezahlen, in der Tat quantifiziert markiert, oder die Verpflichtung zur Lieferung Dinge einzeln markiert, der Zahlungstermin, Zahlung oder Veröffentlichung ist in der Tat angezeigt,
 • authentifiziert Tat, in dem der Schuldner zur Ausführung übergeben, und dazu gehört auch die Verpflichtung, Schulden gegenüber dem in der Tat der endgültigen festgelegten Betrag zahlen, oder mit der Klausel Valorisierung markiert, die Handlung legt die Bedingungen, das Recht, die Gläubiger des Schuldners gegen Vollstreckungsverfahren nach dem Gesetz des gesamten oder eines Teils der Forderung zu verfolgen, sowie die Zeit, zu denen der Gläubiger für einen Akt der Vollstreckungsklausel beantragen,
 • Auszug aus dem Bank-Bücher und andere auf die Bankgeschäfte im Zusammenhang mit Dokumenten, Angabe der Verpflichtungen gegenüber der Bank und za¬opatrzone in einer Erklärung, dass auf der Grundlage dieser Ansprüche sind aufgrund.
durchsetzbar

Vollstreckungsbescheid Vollstreckungsbefehl wird von einem Gericht durchsetzbar geliefert.

Die
gerichtlichen Vergleich

Aktion Prozess, in denen schließen die Parteien eine Vereinbarung in der mündlichen Verhandlung über die Begründetheit der Klage vor dem Gericht anhängigen Fall.

Die Vereinbarung Klebstoff

Die Vereinbarung auftreten in der Regel im Laufe der Masse, in denen es keine echte Möglichkeit, die Bedingungen des Vertrages zu verhandeln; Sie können tatsächlich akzeptieren nur die Bedingungen der Bieter oder die mangelnde Akzeptanz (und den Abschluss von Vereinbarungen).

Die Vereinbarung Pfand

Die Vereinbarung zwischen den Parteien Versprechen, Angabe der Parteien, Angabe der Gegenstand und die Bedingungen des Pfandes und der Forderung durch ein Pfandrecht gesichert.

Begründung Urteil (oder per Gerichtsbeschluss)

Gericht, auf Antrag einer Partei (oder von Amts wegen), Er ist verpflichtet, eine schriftliche Erklärung von dem Urteil vorzubereiten, oder Erklärung, Warum eine solche Entscheidung getroffen wurde.

Anerkennung der Aktion

Vorlage einer Erklärung des Angeklagten (mündlich oder schriftlich), es stimmt mit den Ansprüchen, dass der Grund in der Klage zitiert.

In
Der Wert des Rechtsstreits

Der Wert der Streit in Fragen der Eigenschaft wird durch den Kläger einen Betrag von Geld gegeben - in dem Verfahren behauptet, drückt den Wert des Hauptanspruchs (nicht im Interesse inbegriffen, Kosten und Nutzen). Wenn es darum geht, eine Reihe von Forderungen in einem Rechtsstreit, sollten ihren Wert zählen.

bestehende Forderung

Schuld, die zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem Gläubiger berechtigt, obwohl es noch zu entrichten sein muss (eine Frist den Termin einzuhalten könnte nächste).

Der Anspruch markiert

Der Anspruch wird dann markiert, wenn er individuelle, dh. Es ist Rechtsverhältnis definiert, auf der Grundlage von dem der Anspruch gegründet, Außerdem gibt es bestimmte Nebeneffekte und die Aufgabe der Bereitstellung.

Geldforderung

Gehalten von einem Gläubiger das Recht, vom Schuldner der Leistung zu erhalten, die Gegenstand des Geldes.

Anspruch verjährt

Schuld, wo auf der Straße rechts auftreten, aber aufgrund der Zeitablauf, was dazu führte, ihr verwehrt, der Schuldner ist nicht verpflichtet, sich zu treffen und nicht gezwungen werden können, um mit rechtlichen Mitteln zu tun; jedoch erfüllt, wenn der Schuldner eine solche Leistung, Er kann nicht verlangen, seine Rückkehr. Darüber hinaus kann der Schuldner die Leistung der Verjährung verzichten, die Aufhebung der Verjährungsfrist vor Ablauf der Frist ist ungültig.

Die Behauptung kam

Schuld, dass es, es ist jedoch in der Zukunft gebaut werden.

bedingten Anspruch

Schuld, die Existenz von denen abhängig von der Erfüllung einer vorbestimmten Bedingung.

Fälligkeit der Schuld

bestehende Forderung, für die es bereits (oder weitergegeben) Reife; Nach diesem Zeitpunkt kann die überfälligen Schulden definiert werden; Dieses Konzept ist jedoch kein Rechtsbegriff, obwohl es manchmal in der Praxis Unternehmen eingesetzt wird.

Rechtfertigung

Rechtschaffenheit oder Untersuchung in Übereinstimmung mit den anwendbaren Vorschriften des polnischen Rechts die Rechte an Sachen oder Schulden. Inkasso in einem gerichtlichen oder außergerichtlichen durchgeführt werden. Letzteres beinhaltet Maßnahmen wie Warnung oder Anruf zu zahlen, während die Schulden gerichtliche Untersuchung Ansprüche vor Gericht zu zahlen. Der Wiederherstellungsprozess kann einen professionellen Inkassounternehmen übernehmen, welche wählt genau die Werkzeuge, Schulden zu erzwingen. Die grundlegenden Werkzeuge für eine Erholung sind:

 • mailing
 • Telefon Verhandlungen
 • Lastschrift (Feld)
 • gerichtlichen Inkasso
Allgemeine Zuständigkeit des Gerichts

Allgemeine Zuständigkeit bezieht sich auf die Zuständigkeit; es wird bringen eine seiner Klage vor dem Gericht Beispiel l, in dessen Bezirk der Beklagte seinen Wohnsitz oder etabliert; wenn der Beklagte seinen Wohnsitz hat oder Wohnsitz nicht in dem Land, Es bedeutet, die Zuständigkeit des Gerichts nach Wohnsitz in dem Land, und wenn nicht bekannt ist, oder der Beklagte nicht in dem Land, nach dem letzten Wohnsitz oder Sitz.

Property MICE Gericht

In Zivilverfahren ist das Prinzip, dass die richtige Material und ist das Amtsgericht, und der Funktionsumfang der Bezirksgerichte nur dann auftritt,, wo sehen die Regeln so, np. wenn der Streitwert übersteigt 100 000 zł.

Voraussetzungen plädieren

Jeder Schriftsatz muss den Namen des Gerichts enthalten, auf die sie gerichtet, Namen und die Namen der Parteien, ihrer möglichen gesetzlichen Vertreter oder Proxies, Benennung von Briefen (Titel -pozew, Anwendung, Beschwerde, Opposition dergleichen.), Warp-Anwendung (Show, wie von der Partei Schriftsatz beantragt) und Beweise, Diese Umstände, die Unterstützung, Unterschrift der Partei (oder ihre gesetzlichen Vertreter oder Anwalt), aufzählen Anhänge; in einer Situation, wo diese die erste Anweisung ist, zeigen die Adresse des Wohnsitzes oder Geschäfts Parteien sollten, und die Höhe des Streit; wenn es ein Brief von einem anderen, sollte das Signaturgesetz enthalten.

Die teilweise preis

Urteil kollabiert in einer Situation,, wenn im Ausgangsverfahren nur einen Teil der Ansprüche oder einige der Anfragen erklärt werden, und der Rest ungelöst bleiben.

Urteil komplementären

WWyrok, was fällt auf Antrag einer Partei, innerhalb von zwei Wochen jeweils, Bekanntmachung oder Zustellung des Urteils im Fall, wenn das Gericht nicht auf die Gesamtheit des Antrags entscheidet oder nicht gilt mit sofortiger Vollstreckungs, nicht ein weiteres Urteil eingegeben, Welches soll die Post haben; Auch im Falle, wenn der Umfang des Gehäuses hängt nicht von Inhalt in einer Anwendung, Gerichtsverfahren gegen die Ergebnisse nicht auf den Anspruch Regel ist nicht eingereicht oder erteilt sie eine Nummer kleiner, als war.

Zwischenurteil

Urteil, die vor dem Gericht Instanz l anhängig in jedem Stadium eines Gerichtsverfahrens gelöst werden kann,, wenn das Gericht ist der Kläger Anspruch findet als grundsätzlich gerechtfertigt, np. Auffassung, dass der Anspruch aus dem Vertrag, aber noch nicht festzustellen, um die Menge von, sie sollten vergeben werden. Urteile sind vorläufig Angelegenheiten übergeben, das ist umstritten beide Ansprüche ausschließen, und seine Höhe; sie grundsätzlich lösen.

Versäumnisurteil

Urteil, die die Situation fällt in, wenn der Beklagte nicht für das Erscheinen vor Gericht, oder in sonstiger Weise beteiligt sich nicht aktiv in der. Das Gericht übernimmt der Klägerin Ansprüche für die Echt, solange sie keinen vernünftigen Zweifel erheben.

Die Wiederaufnahme des Verfahrens

Erneute Prüfung durch das Gericht Fall abgeschlossen bereits eine endgültige Entscheidung in der Hauptsache, die sich aus einer Aktion für die Revision bringen.

In
ernst

Disclaimer Vertrags, mit der Funktion, das Vertragsverhältnis zu stärken; aus durch die Zahlung, dann im Falle der Nichterfüllung durch eine der Parteien, die andere Vertragspartei, kann vom Vertrag zurücktreten und den genannten Betrag behalten, wenn Sie es erhalten, oder können eine Rückzahlung in Höhe von zweimal den Antrag (wenn es wpłacała).

die tatsächlichen Kosten

Befragung von einem Gericht die Tatsachen festgestellt; in erster Linie eine Frage der Inkompatibilität der vom Gericht angenommenen Vereinbarungen mit der Beweise gesammelt auf

Das Prinzip des Nominalismus

Regel, dass die Summe sollte in gleicher Höhe eingehalten werden, in dem, was von den Parteien vereinbart worden, unabhängig von den Umständen.

Das Prinzip der Vertragsfreiheit

Regel, dass die Summe sollte in gleicher Höhe eingehalten werden, in dem, was von den Parteien vereinbart worden, unabhängig von den Umständen.

Das Prinzip der Indexierung

Es ist eine Ausnahme vom Grundsatz des Nominalismus und bietet die Möglichkeit, die Höhe der Forderungen zu ändern, als es in der Kaufkraft des Geldes zwischen der Gründung der Haftung und seine Leistung eine wichtige Änderung.

Politikprozess

Umgangssprachliche Bezeichnung Annahmen Rechtsstreitigkeiten, meist Zivil, von der Rechtswissenschaft oberste Vorschriften des Zivilprozess definiert, entstehen sie durch das Funktionieren der justiziellen Praxis. Die praktische Bedeutung dieser Prinzipien basiert auf ihren Wert als Anzeichen für Auslegung . Die wichtigsten Verfahrensregeln sollten umfassen:

 • Grundsatz des Rechts vor Gericht,
 • das Prinzip der Wahrheit,
 • das Prinzip der Waffengleichheit,
 • Prinzip dyspozytywności (andernfalls: rozporządzalności),
 • kontradiktorische Prinzip,
 • das Prinzip der Offenheit,
 • das Prinzip der Unmittelbarkeit,
 • Prinzip der mündlichen Verhandlung,
 • Konzentration Beweisregel,
 • das Prinzip der Formalismus der Verfahren.
Die Befriedigung des Gläubigers

Erfüllung durch den Schuldner der Anspruch auf Leistungen berechtigt Gläubiger; möglicherweise voll (Erfüllung aller Forderungen in voller Höhe) oder teilweise (erfüllen nicht alle Forderungen oder in Voll).

Pfandbesteller

Der Schuldner oder eine dritte Partei erhalten ermächtigt unter den Bedingungen des Vertrages von Pfand für das Vermögen der Gläubiger für Sicherheit zu sorgen.

Pfand

Gläubiger, Nehmer seiner Forderung durch Versprechen.

Rechtshängigkeit

Das Verfahren vor dem Gericht kommt auf den Markt, aber nicht abgeschlossen - geht vor Gericht. Rechtshängigkeit machen es unmöglich, einen zweiten Fall im gleichen Bereich zu initiieren.

Der Bericht Ansprüche

Gesetzliche Mitteilung Besitz Forderungen gegen ihn erforderlich, gegen wen anhängig Konkursverfahren.

Verzögerung

Sytuacja, wenn der Schuldner nicht entspricht der Rückstellung innerhalb ihrer eigenen Fehler, im Gegensatz zu der Verzögerung des Schuldners (wenn es Gründe gibt, über den Schuldner).

ordentlichen Verwaltung

Durchgeführten Tätigkeiten von Unternehmen (und diejenigen,) in Bezug auf ihre normale Funktion. Die Betreiber können, in ihren Statuten oder Vereinbarungen beheben, in welchem ​​durch angegebene Menge Ausmaß wird eine Aktion ein Akt im normalen Verlauf betrachtet von, und oben - für die Überschreitung der normalen Geschäftsverlauf.