Weksel – sposób zabezpieczenia kontraktu

Weksel to rodzaj papieru wartościowego imiennego lub na zlecenie, w którym wystawca weksla zobowiązuje się bezwarunkowo, że inna osoba dokona na rzecz odbiorcy weksla zapłaty określonej sumy pieniężnej (weksel trasowany) albo sam przyrzeka, że zapłaci sumę wekslową odbiorcy weksla (weksel własny). Jest to wygodna metoda zabezpieczenia jednak trzeba posiadać wiedzę jak skutecznie go wykorzystać.

Weksel ułatwia dochodzenie należności kiedy dłużnik uchyla się od zapłaty. Posiadający weksel może dochodzić wierzytelności w postępowaniu nakazowym, które jest najtańszą i najlepszą procedurą sądową. Nakaz zapłaty jaki się w wyniku tego postępowania uzyskuje stanowi tytuł egzekucyjny – oznacza to, że jest wykonalny natychmiast z upływem terminu wykonania zobowiązania ustalonego nakazem i można na niego uzyskać klauzulę wykonalności, nie czekając na prawomocność. Na tej podstawie można przeprowadzić egzekucję.

Aby weksel był ważny, musi być wystawiony według poniższych zasad:

  • Musi być sporządzony na pośmie
  • Musi być odręcznie podpisany przez osobę posiadającą zdolność do zaciągania zobowiązań wekslowych
  • Weksel wystawiany przez osobę prawną musi zawierać pieczątkę firmy
  • W przypadku spółki cywilnej dobrze jest mieć podpisy wszystkich wspólników
  • Ważne by weksel posiadał wszystkie elementy wymagane przez prawo wekslowe
  • Przedmiotem zobowiązania wekslowego może być tylko zapłata pieniężna
Posted in: