Pytania i odpowiedzi

Od kiedy spółka istnieje na rynku?

Expertus Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jest obecna na rynku windykacji i obrotu wierzytelnościami od 1999 roku.


Czym się zajmujemy?

Nasze główne zainteresowania dotyczą problematyki windykacyjnej i zarządzania wierzytelnościami. W zakresie windykacji należności realizujemy różnorodne „techniki odzyskiwania” wymagalnych wierzytelności, preferując pozasądowe formy oddziaływania na dłużników.


Czym różnimy się od konkurencji ?

  1. Nie naliczamy żadnych opłat wstępnych
  2. Realizujemy różnorodne „techniki odzyskiwania” należności, preferując pozasądowe formy oddziaływania na dłużników
  3. Skuteczność usług zapewnia wyspecjalizowana i doświadczona kadra
  4. Nasze standardy pracy i jakość oferowanych usług opierają się na wieloletnich doświadczeniach, prostych procedurach, a także na indywidualnym traktowaniu Klientów i ich spraw
  5. Zapewniamy pełną dyskrecję i legalność naszych działań.

Najczęściej zadawane pytania

Czy Expertus Sp. z o.o. kupuje wierzytelności?

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku Spółka Expertus proponuje zakup wierzytelności wraz ze związanymi z nimi prawami jako jedną z form współpracy. Przejęcie ryzyka wypłacalności dłużnika przez naszą Spółkę wiąże się z ograniczeniem oferty jedynie do wybranych wierzytelności.

Jakie pobieramy wynagrodzenie?

Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych i zaliczek. Nasze wynagrodzenie płacone jest na podstawie wystawionych faktur po spłacie przez dłużnika części lub całości zobowiązań. Wysokość prowizji negocjowana jest indywidualnie dla każdej sprawy lub dla całego pakietu zleceń.

Etapy dochodzenia roszczeń finansowych?

W oparciu o umowę dochodzenia roszczeń finansowych Spółka podejmuje działania zmierzające do dobrowolnego uregulowania przez dłużnika zobowiązań pieniężnych poprzez zapłatę długu. Spółka gromadzi także dokumenty i informacje niezbędne w postępowaniu sądowym. W razie zawarcia z dłużnikiem porozumienia o ratalnej spłacie długu Spółka nadzoruje wykonywanie tego porozumienia. Na tym etapie Spółka dąży także do uznania długu przez dłużnika, prawnego zabezpieczenia wierzytelności na majątku dłużnika. Postępowanie sądowe o zapłatę wszczynane jest w razie braku możliwości ściągnięcia należności w trybie dobrowolnym. Po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia sądowego Spółka podejmuje działania zmierzające do dobrowolnej zapłaty przez dłużnika zasądzonego roszczenia. W tym czasie Spółka podejmuje działania zmierzające do prawnego zabezpieczenia roszczenia na majątku dłużnika. Etap ten wykorzystywany jest także do zebrania lub aktualizacji danych o majątku rzeczowym i finansowym dłużnika, co pozwala na prowadzenie skutecznej egzekucji przez komornika sądowego. Sądowe postępowanie egzekucyjne prowadzi komornik sądowy zwykle w ramach złożonego przez Spółkę wniosku o wszczęcie egzekucji. Z tego też powodu profesjonalnie opracowany wniosek egzekucyjny może mieć decydujące znaczenie z punktu widzenia skuteczności i czasu trwania egzekucji. Na tym etapie Spółka na bieżąco współdziała z organem egzekucyjnym i śledzi zachowania oraz decyzje dłużnika dotyczące jego majątku, co ma na celu zapobieżenie skutkom wyzbycia się przez dłużnika majątku. W przypadku, gdy wierzytelność nie została w całości od dłużnika wyegzekwowana Spółka przedstawia wierzycielowi sprawozdanie z przeprowadzonego postępowania windykacyjnego, w którym zawiera m. in. informacje o wynikach postępowania, dokonuje pełnego rozliczenia wierzytelności i nierozliczonych kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Czym jest skarga na czynności komornicze?

Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia, w którym czynność powinna być dokonana. Odpis skargi sąd przesyła komornikowi, który w terminie trzech dni na piśmie sporządza uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania oraz przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu, do którego skargę wniesiono chyba, że skargę w całości uwzględnia, o czym zawiadamia sąd i skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Czym jest klauzula wykonalności?

Klauzula wykonalności – urzędowy akt sądu stwierdzający na wniosek wierzyciela lub z urzędu, że dany dokument jest tytułem egzekucyjnym, wskutek czego wszelkie urzędy lub osoby, których może dotyczyć, obowiązane są podporządkować mu się i udzielić pomocy przy jego realizacji. Istotą klauzuli wykonalności jest autorytatywne stwierdzenie uprawnionego organu, że dany tytuł egzekucyjny nadaje się do wykonania w drodze przymusu (zazwyczaj w trybie egzekucji sądowej). Tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności staje się tytułem wykonawczym. Ponieważ w polskim procesie cywilnym co do zasady tylko tytuł wykonawczy może być podstawą egzekucji, nadanie klauzuli wykonalności stanowi swego rodzaju zezwolenie sądu niezbędne do prowadzenia egzekucji. W przypadku orzeczeń sądowych, nie podlegających wykonaniu w drodze egzekucji, nadanie klauzuli wykonalności służy stwierdzeniu skuteczności takiego orzeczenia. Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu uregulowano w art. 776-795 (dział II tytułu I części trzeciej) Kodeksu postępowania cywilnego, a szczegóły techniczne zawarto w §§ 180-188 regulaminu sądowego. Zasadą jest wszczynanie postępowania na wniosek wierzyciela, niekiedy tylko sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu. O nadaniu klauzuli wykonalności sąd orzeka na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postanowieniem, które doręcza wierzycielowi. Dłużnik otrzymuje postanowienie wraz z możliwością jego zaskarżenia z momentem podjęcia wobec niego pierwszej czynności egzekucyjnej. Również postanowieniem sąd oddala wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, gdy brak podstaw do jej nadania. Przyjmuje się, że dłużnikowi nie służy zażalenie na takie postanowienie, ponieważ nie narusza ono jego praw. Zakres badania sprawy przez sąd w tym postępowaniu jest ograniczony i sprowadza się do stwierdzenia, czy dokument, który ma być opatrzony klauzulą wykonalności, stanowi tytuł egzekucyjny w rozumieniu odnośnych przepisów kodeksu. Jedynie w przypadku bankowego tytułu egzekucyjnego sąd ma prawo zbadania, czy bank spełnił warunki uprawniające go do wystawienia tytułu.

Czym jest postępowanie egzekucyjne?

Sądowe postępowanie egzekucyjne prowadzi komornik sądowy zwykle w ramach złożonego przez Spółkę wniosku o wszczęcie egzekucji. Z tego też powodu profesjonalne opracowany wniosek egzekucyjny może mieć decydujące znaczenie z punktu widzenia skuteczności i czasu trwania egzekucji. Na tym etapie Spółka na bieżąco współdziała z organem egzekucyjnym i śledzi zachowania oraz decyzje dłużnika dotyczące jego majątku, co ma na celu zapobieżenie skutkom wyzbycia się przez dłużnika majątku. Wykorzystywane są także – tam gdzie jest to możliwe – instrumenty pozwalające na prowadzenia egzekucji z majątku będące własnością dłużnika.

Czym jest cesja wierzytelności?

Cesja wierzytelności, inaczej zwana przelewem, to umowa skutkująca zmianą osoby prawnej do żądania wykonania zobowiązania. Cesję regulują artykuły 509-516 kodeksu cywilnego. W ramach każdego zobowiązania jedna ze stron ma prawo żądać spełnienia jakiegoś świadczenia, a druga ma obowiązek to żądanie spełnić. Strona uprawniona to wierzyciel, a jej prawo to wierzytelność. Strona zobowiązana to dłużnik, a jej obowiązek to dług. Zasadą prawa cywilnego jest możliwość zmiany wierzyciela bez zgody dłużnika. Możliwość taka wynika z art. 509 k.c. Zmiana taka odbywa się na podstawie umowy przenoszącej wierzytelność na osobę trzecią – umowy przelewu (cesji) wierzytelności. Strony takiej umowy nazywane są cedentem (strona zbywająca wierzytelność) i cesjonariuszem (strona nabywająca wierzytelność).

Czy dłużnik musi wyrazić zgodę na cesję wierzytelności?

Zgodnie z kodeksem cywilnym, wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew) chyba, że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Co się dzieje z chwilą skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego?

Postępowanie sądowe o zapłatę wszczynane jest w razie braku możliwości odzyskania należności w trybie dobrowolnym, głównie w krócej trwającym postępowaniu nakazowym. Po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia sądowego Spółka podejmuje działania zmierzające do dobrowolnej zapłaty przez dłużnika zasądzonego roszczenia. W tym czasie Spółka – w zależności od konkretnej sytuacji – podejmuje działania zmierzające do prawnego zabezpieczenia roszczenia na majątku dłużnika. Etap ten wykorzystywany jest także do zebrania lub aktualizacji danych o majątku rzeczowym i finansowym dłużnika, co pozwala na prowadzenie skutecznej egzekucji przez komornika sądowego.

Czym jest postępowanie egzekucyjne?

Sądowe postępowanie egzekucyjne prowadzi komornik sądowy zwykle w ramach złożonego przez Spółkę wniosku o wszczęcie egzekucji. Z tego też powodu profesjonalne opracowany wniosek egzekucyjny może mieć decydujące znaczenie z punktu widzenia skuteczności i czasu trwania egzekucji. Na tym etapie Spółka na bieżąco współdziała z organem egzekucyjnym i śledzi zachowania oraz decyzje dłużnika dotyczące jego majątku, co ma na celu zapobieżenie skutkom wyzbycia się przez dłużnika majątku. Wykorzystywane są także – tam gdzie jest to możliwe – instrumenty pozwalające na prowadzenia egzekucji z majątku będące własnością dłużnika.

Jak można zabezpieczyć wierzytelność?

Mówiąc o zabezpieczeniu wierzytelności przedsiębiorcy na majątku dłużnika, trzeba mieć na uwadze różne możliwości występujące w tym zakresie, stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Pierwszą z nich jest tzw. przewłaszczenie na zabezpieczenie, przez co rozumieć należy umowę o przeniesienie na wierzyciela własności określonej rzeczy przez dłużnika (przykładowo samochodu) z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy dług zostanie terminowo spłacony, względnie po rozwiązaniu umowy o współpracy, przeniesienie własności traci moc i dłużnik staje się z powrotem właścicielem rzeczy. Umowa o przewłaszczeniu na zabezpieczenie nie wymaga zachowania szczególnej formy (dla celów dowodowych wystarczy forma pisemna). Przy czym umowa o przewłaszczenie nieruchomości (dopuszczalna w świetle orzecznictwa sądowego – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2000 r., III CKN 246/2000, OSNC 11/2000, poz. 213) wymaga jednak zachowania formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności (art. 73 ust. 2 w związku z art. 158 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. – w skrócie K.c.). Konsekwencją przewłaszczenia na zabezpieczenie jest sytuacja, że do czasu spłaty długu przez dłużnika, wierzyciel jest właścicielem przewłaszczonej rzeczy, a dłużnik – dopóki nie spłaci zaciągniętego długu – nie może odzyskać tej rzeczy. Nie stoi to jednak na przeszkodzie możliwości pozostawienia owej, przewłaszczonej rzeczy w posiadaniu dłużnika, jeżeli tylko wierzyciel ma do niego wystarczające zaufanie. Umowa przewłaszczenia rzeczy na zabezpieczenie nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, nie została bowiem objęta zakresem przepisu art. 1 § 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (j.t. Dz. U. Nr 68 z 2007 r., poz. 450 z późn. zm.). Innymi formami zabezpieczenia spłaty wierzytelności przez dłużnika są tzw. zabezpieczenia rzeczowe: 1. hipoteka – ustanawiana na nieruchomościach (a nadto również na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu czy użytkowaniu wieczystym) dłużnika lub wskazanej prze niego osoby trzeciej, oraz 2. zastaw zwykły – ustanawiany na ruchomościach (przykładowo: samochodzie, sprzęcie elektronicznym itd.) lub prawie majątkowym (np. wierzytelności) – jeżeli jest zbywalne – dłużnika lub wskazanej przez niego osoby trzecie,. Czy poniosę jakieś koszty, jeżeli działania waszej firmy okażą się nieskuteczne? Ustalona na wstępie prowizja jest zasadna wyłącznie w przypadku odzyskania należności. Chciałbym odzyskać dług od swojego kontrahenta, ale zależy mi na utrzymaniu relacji handlowych. Czy to jest możliwe? Jest to jak najbardziej możliwe. Prowadzone działania mają na celu zmobilizowanie dłużnika do spłaty danej wierzytelności. Stan ten osiągany jest na drodze partnerskich negocjacji. Należy jednak pamiętać, że podstawowym celem jest odzyskanie pieniędzy, więc w sytuacji, kiedy dłużnik nie chce współpracować, zwiększając tym samym ryzyko utraty wierzytelności, trzeba przeprowadzić wszystkie możliwe działania, które przyniosą efekt. Po jakim czasie powinienem zlecić odzyskanie mojego długu firmie windykacyjnej? Im szybciej firma windykacyjna zacznie odzyskiwać należności, tym większe jest prawdopodobieństwo ich odzyskania. Obecna sytuacja na rynku powoduje, że każde opóźnienie w płatnościach może być sygnałem całkowitej niewypłacalności dłużnika. Mój dłużnik po raz kolejny obiecuje mi, że w przyszłym miesiącu spłaci całość zobowiązania. Czy powinienem czekać? W takiej sytuacji, w większości przypadków, konieczne jest szybkie rozpoczęcie działań windykacyjnych, ponieważ ważnym czynnikiem w procesie windykacji należności jest czas. Mam sprawy po bezskutecznej egzekucji komorniczej sprzed 5 lat. Jeżeli jesteście tak skuteczni, dlaczego nie podejmiecie się tej sprawy? W większości takich przypadków odzyskanie należności jest niemożliwe, ponieważ dłużnik nie ma żadnego majątku. Każda taka sprawa jest jednak zawsze rozpatrywana i analizowana, ponieważ pięć lat od orzeczenia o bezskutecznej egzekucji komorniczej jest to na tyle dużo, że sytuacja finansowa dłużnika mogła ulec znacznej poprawie, co umożliwi egzekwowanie należności.

Dlaczego zaproponowana przez was prowizja za odzyskanie mojego długu jest tak wysoka?

Wysokość prowizji ustalana jest w oparciu o sytuację finansowo-materialną dłużnika i jest odzwierciedleniem ilości działań jakie trzeba wykonać, aby należność została odzyskana w jak najkrótszym czasie.

Na jakim terytorium działamy?

Expertus Sp. z o.o. specjalizuje się w windykacji należności pochodzących z obrotu gospodarczego dla dużych, średnich oraz małych firm na terenie całego kraju. Obecnie prowadzimy windykację należności między innymi w takich miastach jak: Szczecin, Koszalin, Gdańsk, Olsztyn, Suwałki, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Poznań, Piła, Wałcz, Bydgoszcz, Toruń, Białystok, Warszawa, Łódź, Opole, Jelenia Góra, Wrocław, Katowice, Kraków, Kielce, Radom, Lublin, Rzeszów, Konin, Kalisz, Kłodzko, Biała Podlaska, Zamość, Ełk, Elbląg, Słupsk, Leszno, Wałbrzych, Bielsko Biała, Nowy Sącz, Nowy Targ, Tarnów, Częstochowa.

Czym jest egzekucja z nieruchomości?

Przedmiotem tego sposobu egzekucji przede wszystkim są: • Nieruchomość wraz z częściami składowymi i przynależnościami; • Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego; • Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego; • Użytkowanie wieczyste. Przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się również do egzekucji z ułamkowej części nieruchomości, uproszczonej egzekucji z nieruchomości i egzekucji ze statków morskich wpisanych do odpowiedniego rejestru. Organami egzekucyjnymi w przypadku egzekucji z nieruchomości są: komornik i sąd rejonowy, przy którym działa ten komornik. Egzekucje z nieruchomości prowadzi komornik, pod nadzorem sądu. Właściwym jest ten komornik, który działa przy sądzie w okręgu, którego nieruchomość jest położona. We wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości należy ją w miarę możliwości dokładnie opisać. Przy wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości w celu jej zajęcia ze względów praktycznych wskazane jest by wierzyciel: złożył odpis księgi wieczystej lub inny dokument (np. zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej), z którego wynika, kto jest właścicielem nieruchomości; złożył wyciąg z rejestru gruntów i budynków oraz podał dokładne dane uczestników postępowania (tj. osób w mniejszym lub większym stopniu zainteresowanych wynikiem egzekucji, które wymieniono w art. 922 kpc). Ma to na celu ustalenie, kto jest faktycznie właścicielem nieruchomości i uniknięcie naruszenia praw osób trzecich. Odpis z ksiąg powinien być w miarę aktualny. Egzekucja z nieruchomości składa się z następujących etapów: • zajęcie nieruchomości; • opis i oszacowanie nieruchomości; • licytacja nieruchomości; • udzielenie przybicia; • przysądzenie własności nieruchomości; • podział sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości Czynności w etapach od pierwszego do trzeciego wykonuje komornik pod nadzorem sądu, natomiast w pozostałych etapach czynności z zasady wykonuje sąd. Zajęcie nieruchomości Zajęcie obejmuje dwie czynności komornika: • wezwanie dłużnika do zapłaty długu w terminie 2 tygodni od otrzymania wezwania pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania; • przesłanie do właściwego sądu wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej wzmianki o wszczęciu egzekucji (należy podkreślić, iż w świetle najnowszego orzecznictwa wniosek o wpis w księdze powinno się składać za każdym razem, gdy do tej nieruchomości egzekucję kierują także inni następni wierzyciele). W stosunku do dłużnika zajęcie następuje z chwilą doręczenia mu ww. wezwania do zapłaty. W stosunku do osób trzecich (i dłużnika, któremu nie doręczono wezwania) zajęcie następuje z chwilą złożenia wniosku o wpis w księdze wieczystej wzmianki o wszczęciu egzekucji. O dokonanym zajęciu komornik zawiadamia wierzyciela. Zajęcie wywołuje następujące skutki: • rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie. • po zajęciu nieruchomości nie można prowadzić nowego samodzielnego postępowania egzekucyjnego skierowanego do niej. • rozporządzenie przedmiotami podlegającymi zajęciu razem z nieruchomością po jej zajęciu są nieważne. Przez wskazane wyżej rozporządzenie nieruchomością należy rozumieć każdą rozporządzająca czynność prawną dłużnika, a więc przede wszystkim jej zbycie (w drodze sprzedaży, darowizny) oraz jej obciążenie (np. hipoteką). Rozporządzenie nieruchomością jest bezskuteczne dla dalszej egzekucji. Oznacza to, że dłużnik może na przykład sprzedać zajętą nieruchomość, jednakże nabywca musi liczyć się z tym, że postępowanie egzekucyjne z tej nieruchomości będzie toczyć się dalej (powstaje swoista fikcja prawna, że dłużnik nadal jest właścicielem sprzedanej nieruchomości). Zakaz prowadzenia nowego postępowania wobec zajętej nieruchomości oznacza, ze każdy nowy wierzyciel kierujący egzekucję do takiej zajętej nieruchomości przyłącza się do toczącego się już postępowania. Wierzyciel taki poza tym, że nie może żądać powtórzenia czynności już dokonanych ma takie same prawa jak inni wierzyciele. Zasadą jest, że zajętą nieruchomość pozostawia się w zarządzie dłużnikowi. Jeżeli dłużnik nieprawidłowo wykonuje zarząd (np. nie interesuje się nieruchomością) zarząd może być powierzony innej osobie. Celem zarządu jest prowadzenie bieżących spraw nieruchomości tak by jej stan nie uległ pogorszeniu.

Czy Wasze działania ograniczają się do działań kancelaryjnych?

Realizujemy różnorodne „techniki odzyskiwania” należności, preferując pozasądowe formy oddziaływania na dłużników. Po bezskutecznym, trwającym zwykle nie dłużej niż trzy miesiące, polubownym postępowaniu windykacyjnym wszczynamy postępowanie sądowo – egzekucyjne mające na celu przymusowe ściągnięcie wierzytelności przysługujących naszemu zleceniodawcy.

Na czym polega windykacja polubowna?

Spółka podejmuje działania zmierzające do dobrowolnego uregulowania przez dłużnika zobowiązań pieniężnych poprzez zapłatę długu lub w innej formie. Spółka gromadzi także dokumenty i informacje niezbędne w postępowaniu sądowym. W razie zawarcia z dłużnikiem porozumienia o ratalnej spłacie długu Spółka nadzoruje wykonywanie tego porozumienia. Na tym etapie Spółka dąży także do: 1) uznania długu przez dłużnika, 2) prawnego zabezpieczenia wierzytelności na majątku dłużnika.

Czym jest wspomaganie egzekucji?

Chcąc zapewnić Państwu kompleksową obsługę w zakresie czynności wspomagających egzekucję komorniczą Expertus Spółka z o.o. prowadzi działania zmierzające do ustalenia majątku dłużnika, wskazuje go komornikowi sądowemu oraz nadzoruje przebieg egzekucji.

Czym jest pieczęć prewencyjna?

Pieczęć prewencyjna jest narzędziem mającym na celu zdyscyplinowanie kontrahentów do terminowego regulowania płatności oraz ostrzeżenie przed skutkami nieterminowej zapłaty.

Czym jest monitoring należności?

Monitoring Należności jest usługą mającą na celu umotywowanie dłużnika do zapłaty swoich zobowiązań w terminie. Nadzorujemy terminowość spłat Państwa niewymagalnych należności, dzięki czemu są one regulowane przez dłużnika w pierwszej kolejności. Monitoring Należności prowadzimy bezkonfliktowo, bez narażania Państwa na utratę klienta poprzez tworzenie i utrzymanie pozytywnych stosunków pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem.

Czym jest Wierzytelność?

Wierzytelność – uprawnienie do żądania spełnienia świadczenia z określonego stosunku zobowiązaniowego przysługujące wierzycielowi wobec dłużnika i składające się z jednego lub wielu roszczeń lub praw kształtujących. Wierzytelność jest antonimem długu, jeżeli X ma dług wobec Y, to Y ma wierzytelność w stosunku do X. W języku prawniczym sformułowania tego używa się głównie dla scharakteryzowania pozycji wierzyciela. Występują różne rodzaje wierzytelności, związane z określonym rodzajem działalności, posiadająca określone cechy charakterystyczne np. wierzytelność z obrotu gospodarczego.

Czy mogę skierować do windykacji sprawę, która jest obecnie w sądzie?

Nie jest to możliwe. W takiej sytuacji konieczne jest doprowadzenie sprawy w sądzie do momentu uzyskania prawomocnego nakazu zapłaty. Dopiero w oparciu o ten dokument możliwe jest rozpoczęcie działań windykacyjnych.

Dlaczego windykacja polubowna jest skuteczniejsza od windykacji sądowej?

Windykacja polubowna jest w większości przypadków najbardziej racjonalnym sposobem odzyskiwania należności. Głównym jej celem jest zabezpieczenie wierzytelności i ustalenie takiego harmonogramu spłat, który będzie akceptowalny przez wierzyciala i technicznie możliwy do spłaty przez dłużnika. Dzięki temu możliwe jest zachowanie dobrych relacji handlowch pomiędzy dłużnikiem, a wierzycielem. Działania na drodze polubownej są dużo bardziej intensywne, co skutecznie mobilizuje dłużnika do spłaty należności.

Jakie dokumenty muszę posiadać, aby skierować sprawę do windykacji?

1. Potrzebne są dokumenty stwierdzające zasadność zobowiązania, a więc: kopie faktur, orzeczeń sądowych, not odsetkowych, weksli i itp
2. Kopie pism, wezwań do zapłaty, potwierdzeń salda dotyczących wierzytelności zlecanej do windykacji lub sprzedaży.

Jakie dokumenty muszę posiadać, aby skierować sprawę do wspomagania egzekucji?

1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wierzyciela lub osobę go reprezentującą kopie orzeczeń sądowych
2. Dokumenty rejestrowe dłużnika (lub co najmniej sprawdzone informacje o dłużniku, pełnej nazwie firmy dłużnika oraz siedzibie, osobach zarządzających).

Czym jest wywiad gospodarczy?

Weryfikacja kontrahentów w oparciu o wiarygodne i pełne informacje o ich statusie prawnym i sytuacji finansowej oraz majątkowej ma kapitalne znaczenie w eliminowaniu negatywnych i często nieodwracalnych dla firm finansowych skutków kredytowania niesolidnych dłużników.