Wspomaganie Egzekucji

  1. Wspomaganie Egzekucji

Chcąc zapewnić Państwu kompleksową obsługę w zakresie odzyskiwania należności oferujemy Państwu szereg czynności wspomagających egzekucję komorniczą zmierzających do ustalenia majątku dłużnika, wskazania go komornikowi sądowemu oraz nadzorowania przebiegu egzekucji komorniczej.

Przed uruchomieniem postępowania egzekucyjnego kierujemy do dłużnika ostateczne przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty długu, z zagrożeniem bezzwłocznego skierowania sprawy na drogę egzekucji komorniczej. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem spółki Expertus uruchamia wniosek o przeprowadzenie egzekucji komorniczej wraz ze wskazaniem sposobu realizacji tegoż postępowania. Po przeprowadzeniu skutecznej egzekucji Zleceniodawca odzyskuje całą wierzytelność oraz zwrot poniesionych w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym opłat. W przypadku niewypłacalności dłużnika, uzyskujemy postanowienie komornika o bezskuteczności egzekucji pozwalające na „wpisanie” wierzytelności w koszty działalności.

Korzyści dla Klienta:

  • Ustalenie majątku dłużnika
  • Skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego oraz nadzorowanie czynności prowadzonych w tym postępowaniu
  • Uzyskanie od komornika, w przypadku braku możliwości wyegzekwowania należności, dokumentu stwierdzającego bezskuteczność egzekucji komorniczej