Pressemitteilungen

GP / BIZNES

Projekt KE: Nowy budżet na lata 2021-2027 ma wynosić 1,1 bln euro

Mai 27 2020
<![CDATA[

Projekt proponuje kilka nowych źródeł finansowania wydatków UE, w tym zasoby oparte na systemie handlu pozwoleniami na emisję gazów cieplarnianych ETS, podatku cyfrowym, podatku od dużych firm, a także węglowej opłacie granicznej.

Oparty jest na propozycji przedstawionej w lutym przez przewodniczącego Rady Europejskiej Charles'a Michela. Dodatkowy element to wynoszący 750 mld euro instrument na rzecz odbudowy, na który miałyby się składać kredyty i granty. Kredyty KE będzie zaciągała na rynkach finansowych. Miałaby one być spłacane w latach 2028-2058 z dodatkowych dochodów unijnych.

außerdem, aby jak najszybciej udostępnić fundusze w celu zaspokojenia najpilniejszych potrzeb, Komisja proponuje zmianę obecnych wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020, aby udostępnić dodatkowe 11,5 mld euro na finansowanie już w 2020 r.

Nowością w propozycji KE jest zwiększenie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji do 40 mld euro, by pomóc państwom członkowskim w przyspieszeniu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Oznacza to duże wzmocnienie - o 32,5 mld euro - bo w styczniowej propozycji budżet Funduszu miał wynosić 7,5 mld euro na siedem lat. Komisja Europejska zakładała wówczas, że mechanizm sprawiedliwej transformacji (Fundusz ma być jego częścią), który będzie finansowym ramieniem Europejskiego Zielonego Ładu, pozwoli zmobilizować ogromne środki, aby wesprzeć przemiany w UE na drodze do neutralności klimatycznej.

Komisja zaproponowała też w środę Instrument Odbudowy i Odporności w wys. 560 mld euro, który zapewni wsparcie finansowe dla inwestycji i reform, w tym tych związanych z Europejskim Zielonym Ładem i nowymi technologiami. Wsparcie w ramach instrumentu, w tym kredytowe, będzie dostępne dla wszystkich państw członkowskich, ale skoncentrowane będzie na tych krajach, które zostały najbardziej dotknięte kryzysem.

KE proponuje też 55 mld euro na uzupełnienie obecnych programów polityki spójności do 2022 r. w ramach nowej inicjatywy REACT-EU. Środki te mają zostać przyznane "w zależności od nasilenia społeczno-ekonomicznych skutków kryzysu", w tym poziomu bezrobocia młodzieży i dobrobytu państw członkowskich.

Inna propozycja to zwiększenie budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich kwotą 15 mld euro w celu wsparcia obszarów wiejskich w dokonaniu niezbędnych zmian strukturalnych w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu. Projekt zakłada również ustanowienie nowego programu zdrowotnego EU4Health, aby wzmocnić bezpieczeństwo zdrowotnego i przygotować się na przyszłe kryzysy zdrowotne. Jego budżet będzie wynosił 9,4 mld euro.

KE przedstawiła też propozycje mechanizmów wsparcia dla sektora prywatnego. Proponuje nowy instrument wsparcia finansowego rentownych europejskich firm w sektorach, regionach i krajach najbardziej dotkniętych. Mógłby on zacząć działać od 2020 r. i dysponować budżetem w wys. 31 mld euro, co ma na celu zbudowanie dźwigni finansowej w wys. 300 mld euro na wsparcie przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki.

Wzmocniony ma być program InvestEU, flagowy europejski program inwestycyjny, do poziomu 15,3 mld euro, aby zmobilizować prywatne inwestycje w projekty w całej Unii. W InvestEU ma być też wbudowany nowy instrument inwestycji strategicznych w celu wygenerowania inwestycji w wysokości do 150 mld euro i w efekcie zwiększenia odporności sektorów strategicznych, zwłaszcza tych związanych z transformacją ekologiczną i cyfrową.

Program finansowania badań i nauki "Horyzont Europa" ma zostać zwiększony do kwoty 94,4 mld euro w celu sfinansowania kluczowych badań w dziedzinie zdrowia, zielonych technologii i cyfryzacji.

Komisja Europejska podtrzymała też swoją propozycję powiązania wypłaty unijnych funduszy z przestrzeganiem praworządności. Dokument informuje, że sporządzony przez Komisję projekt rozporządzenia w sprawie ochrony budżetu UE przed łamaniem praworządności będzie kluczowym elementem propozycji dotyczących przyszłych unijnych ram finansowych.

KE po raz pierwszy przedstawiła propozycję w sprawie uzależnienia wypłaty funduszy unijnych od praworządności w maju 2018 Jahr. Wiceprzewodnicząca Komisji Viera Jourova oświadczyła w poniedziałek, że dołoży wszelkich starań, by w nowym wieloletnim budżecie UE wypłata środków unijnych była uzależniona od spełniania norm praworządności i by przepisy te były stanowcze.

KE zaapelowała też do krajów członkowskich, aby osiągnęły porozumienie w sprawie budżetu do końca lipca.

]]

KE podtrzymuje propozycję powiązania funduszy unijnych z praworządnością

Mai 27 2020
<![CDATA[

Dokument informuje, że sporządzony przez Komisję projekt rozporządzenia w sprawie ochrony budżetu UE przed łamaniem praworządności będzie kluczowym elementem propozycji dotyczących przyszłych unijnych ram finansowych.

KE po raz pierwszy przedstawiła propozycję w sprawie uzależnienia wypłaty funduszy unijnych od praworządności w maju 2018 Jahr.

Wiceprzewodnicząca Komisji Viera Jourova oświadczyła w poniedziałek, że dołoży wszelkich starań, by w nowym wieloletnim budżecie UE wypłata środków unijnych była uzależniona od spełniania norm praworządności i by przepisy te były stanowcze.

]]

UE dzieli pieniądze na odbudowę. Najwięcej dla Włoch i Hiszpanii, Polska na trzecim miejscu

Mai 27 2020
<![CDATA[

Z wyliczeń, do których dotarła PAP, wynika, że Polska znajduje się na trzecim miejscu, z sumą wsparcia sięgającą 63,8 mld euro. Kolejna jest Francja z kwotą 38,7 mld euro, jednak w przypadku tego kraju Komisja zakłada, że nie będzie on korzystał w ogóle z unijnych pożyczek, bo sam może się zadłużać na rynkach finansowych na korzystnych warunkach.

Na czwartym miejscy znajduje się Grecja, do której miałaby trafić suma 32 mld euro w ramach grantów i kredytów, potem Rumunia - 31 mld euro, oraz Niemcy - 28,8 mld euro (podobnie jak w przypadku Francji byłyby to tylko granty).

System skonstruowany przez Komisję przewiduje, że bezzwrotne dotacje będą dostępne dla wszystkich państw członkowskich. Pod względem grantów na pierwszym miejscu znów są Włochy (81,8 mld euro), potem Hiszpania (77,mld euro), następnie Francja (38,7 mld euro) oraz Polska (37,6 mld euro).

Nieco mniejsze kwoty mają być trafić do Niemiec (28,8 mld euro grantów), Grecji (22,5 mld euro), Rumunii (19,6 mld euro) i Portugalii (15,5 mld euro). Pozostałe kraje mogłyby liczyć, według wstępnego podziału, na mniej niż 10 mld euro bezzwrotnego wsparcia.

]]

Tarcza 4.0. Emilewicz zapowiada rozwiązania przeciw przejmowaniu polskich firm rodzinnych

Mai 27 2020
<![CDATA[

W środę w Sejmie odbywa się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

"Wprowadzamy rozwiązania, które mają przeciwdziałać możliwości przejmowania firm, rodzinnych, polskich firm, które swoją pozycję rynkową budowały w ciągu ostatnich 30 Jahre, a dzisiaj ich wycena giełdowa jest bardzo niska. Zdajemy sobie sprawę, że mogą stać się i są przedmiotem zainteresowania funduszy inwestycyjnych pochodzących spoza obszaru Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - powiedziała Emilewicz, uzasadniając projekt ustawy.

Jak mówiła, "nie chcielibyśmy, aby znane, lubiane przez nas marki, dzisiaj z polskiego rynku wypadły". "To za duży wysiłek, za duża praca, za duża odpowiedzialność, którą ponosimy. Dlatego wprowadzamy przepisy, które będą uniemożliwiały przejęcia takich firm. Zgoda na podnoszenie, na wejście kapitałowe będzie musiała być notyfikowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów" - tłumaczyła.

Emilewicz przekazała, że w projekcie ustawy wprowadzany jest także katalog dziedzin, branż, "które uznajemy, jako branże strategiczne". "Rozszerzamy ten katalog - ze znanego dotychczas katalogu związanego z energetyką czy obronnością na ten, który właśnie zrewidowaliśmy w pierwszych tygodniach pandemii" - powiedziała.

Jak mówiła, w pierwszych tygodniach pandemii było pytanie o bezpieczeństwo, maseczki, odzież ochronną, testy, żywność i bezpieczeństwo systemów informatycznych. "Zatem taki szerszy katalog podmiotów znajduje się również w tej ustawie" - dodała.

außerdem, w projekcie wprowadzane są przepisy ułatwiające, czy też podnoszące możliwości w dalszym ciągu utrzymywania miejsc pracy w przedsiębiorstwach.

"Rozszerzamy możliwość korzystania z postojowego oraz dopłat do wynagrodzeń, które wprowadziliśmy ustawą z 1 kwietnia tego roku dla przedsiębiorców, którzy nie chcą redukować wymiaru czasu pracy swoich pracowników, ponieważ jest to niemożliwe, ponieważ produkcja u nich ciągła, 24-godzinna uniemożliwia redukcję wymiaru czasu pracy. Ale którzy mierzą się z realnymi problemami ekonomicznymi, którzy rejestrują spadek obrotów - ten założony przez nas jeszcze w kwietniu: 15 Prozent. za rok do roku i 25 Prozent. miesiąc do miesiąca w 2020 Jahr. Wówczas tacy przedsiębiorcy również będą mogli skorzystać z postojowego, tudzież z dopłaty do wynagrodzenia jeśli znajdują się w trudnościach ekonomicznych" - powiedziała.

]]

Emilewicz: W tarczy 4.0 wprowadzamy szereg ułatwień w zamówieniach publicznych

Mai 27 2020
<![CDATA[

Szefowa resortu rozwoju mówiła, przedstawiając w Sejmie projekt Tarczy 4.0, że nowy fundusz dopłat do odsetek, utworzony przez BGK w wysokości ok. 600 Million, będzie wspierał przedsiębiorców w realizacji ich zobowiązań kredytowych.

Podkreśliła, że rząd zdaje sobie sprawę, jak ważna jest płynność zamówień publicznych - tymczasem wiele podmiotów, które ją straciły jest właśnie w procesie realizacji ważnych inwestycji, mniejszych bądź większych. Rząd chciałby, podkreśliła, by podmioty te doprowadziły te inwestycje do końca.

"Dlatego wprowadzamy szereg ułatwień w zakresie prawa zamówień publicznych; znosimy obowiązki wpłacania wadium, nakładamy obowiązek na zamawiającego wypłaty zaliczek w pewnych określonych wartościach, ułatwiamy zatem proces realizacji; znosimy obowiązek nakładania kar umownych, jeżeli wykonawca nie mógł zrealizować w pełni zamówienia właśnie dlatego, że mierzył się z wyzwaniami pandemii, utracił część pracowników, czy też ma kłopoty z dostawą niezbędną do realizacji zamówienia, którego się podjął" - informowała wicepremier.

Dodała, że projekt zawiera też przepisy, które mają na celu zapewnienie zarówno kredytobiorcom, jak i kredytodawcom jasnych i transparentnych zasad korzystania z tzw. wakacji kredytowych.

"Wiemy, że dziś wiele gospodarstw domowych znalazło się także w poważnych kłopotach płynnościowych, wiele z tych gospodarstw ma zaciągnięte kredyty, bardzo dużo - hipoteczne. Wprowadzamy jasne i ustawowe zasady dotyczące możliwości skorzystania z wakacji kredytowych dla tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, w której kredytobiorca - jeśli jest to małżeństwo, to jeden ze współmałżonków - utracił pracę w wyniku COVID, wówczas takie wakacje będę należne z mocy ustawy" - dodała.

]]

Produkcja maseczek idzie w miliony. GUS-Daten

Mai 27 2020
<![CDATA[

W samym marcu firmy wyprodukowały łącznie 26 515 929 maseczek ochronnych, "W marcu 2020 r. podmioty gospodarcze uczestniczące w miesięcznym badaniu produkcji wyrobów przemysłowych o liczbie pracujących 50 i więcej osób, dodatkowo na zasadach dobrowolności sprawozdały, że wyprodukowały 3 390 811 sztuk maseczek ochronnych stosowanych w medycynie oraz 23 125 118 sztuk maseczek ochronnych pozostałych" - czytamy w komunikacie. GUS podał także, że w okresie marzec-kwiecień wyprodukowano 855 427 sztuk odzieży ochronnej (kombinezonów i fartuchów) und 261 769 sztuk rękawiczek gumowych. W tym okresie wyprodukowano 35 569 344 kg płynów i żeli odkażających.

]]

Ile salony beauty wydały na dostosowanie się do nowych wytycznych [BADANIE]

Mai 27 2020
<![CDATA[

Z badania wynika ponadto, że przedział nakładów na przygotowanie salonów piękności do otwarcia 18 maja br. wyniósł od 500 von 2500 zł, średnio ok. 1200 zł. Natomiast same przygotowania do wdrożenia nowych zasad trwały średnio ponad 3,5 dnia.

Jak powiedział PAP inicjator grupy wsparcia #BeautyRazem Michał Łenczyński, minął już tydzień od otwarcia salonów, stąd pojawiły się pierwsze wnioski. "Ponad 61 Prozent. klientów wróciło do nas, przeważająca część z nich (60,79 Prozent.) akceptuje nowe standardy przyjmowania w salonach. Dla ponad 1/3 (35,45 Prozent.) nowe warunki są przyczyną dyskomfortu. Tylko 3,76 Prozent. jest bezwarunkowo zadowolonych z podwyższonego rygoru bezpieczeństwa" - spitz.

er fügte hinzu:, że inaczej jest w wypadku specjalistów i przedsiębiorców Beauty. "Nowe obostrzenia bezwarunkowo akceptuje 48,2 Prozent. respondentów, natomiast sprawiają one wyraźny dyskomfort 51,8 Prozent" - podał. Jak zaznaczył, wynik ten można uznać za pozytywny, choć dla wielu osób nowa sytuacja jest niekomfortowa.

Z badania wynika, że największym problemem dla klientów okazał się zakaz korzystania z telefonów komórkowych - blisko 64 Prozent. wskazań. Połowie klientów przeszkadza brak ciepłych napojów, choć 43 Prozent. to akceptuje. Co trzeci klient nie przepada za zabiegiem w dodatkowej odzieży ochronnej, choć w wypadku prawie połowy zabiegów, analogiczna lub podobna odzież ochronna była wcześniej powszechnie stosowana.

Klienci akceptują natomiast ankiety wstępne przed zabiegiem (które w podobnej formie wcześniej prowadził co piąty salon) oraz konieczność pozostawienia odzieży w wyznaczonym miejscu. Podzielone zdania, niemal 50/50, są w wypadku braku poczekalni w salonie - lesen.

Z badania wynika ponadto, że 61,26 Prozent. wróciło do salonów kosmetycznych i na fotele fryzjerskie. W badaniu zapytano, z jaką częstotliwością klienci będą korzystać z usług danej kategorii, w stosunku do stanu sprzed epidemii, gdzie przyjęto, że 100 Prozent. to „normalna” częstotliwość sprzed pandemii. 68,9 Prozent. pytanych wskazało fryzjera, 64 Prozent. kosmetyczkę, 67,1 Prozent. manicure i 47,9 Prozent. przedłużanie rzęs.

Według Łenczyńskiego klienci zmniejszą częstotliwość korzystania z usług. "Proponowane przez nasze środowisko w ramach +Tarczy Beauty+ rozwiązania legislacyjne stymulujące rynek usług osobistych, jak np. 8 Prozent. VAT dla usług kosmetycznych, odliczenie od podatku części nakładów na środki dezynfekcyjne, ochronne i higieniczne, albo rozważany wariant stymulacji rynku analogiczny do proponowanych rozwiązań w branży turystycznej +Bon Turystyczny+ znacząco polepszą kondycję branży w trakcie trwającego okresu zdrowotnej niepewności" - er stellte fest,.

Łenczyński dodał, powołując się na badanie z dn. 20 Mai 2020 r. zrealizowane na prośbę Ministerstwa Rozwoju i przeprowadzone przez Akademię Sztuki Piękności (zrealizowanego na próbie 1340 respondentów w grupie specjalistów i przedsiębiorców Beauty), że póki co średni wzrost cen w Polsce wyniósł zaledwie 1,80 zł brutto.

"79,3 Prozent. salonów nie podniosło cen w ogóle, a wśród 20,7 Prozent., które w związku z zwiększeniem cen środków ochronnych o 2000 Prozent. zdecydowały się na przeniesienie cen swoich usług, ten wzrost wyniósł 8,72 zł, a nie do 200 zł, jak się sugeruje" - wyjaśnił.

Badanie inicjatywy #BeautyRazem przeprowadzone zostało przez Akademię Sztuki Piękności w dn. 24-25 Mai 2020 roku metodą CAWI na próbie 505 specjalistów i przedsiębiorców branży Beauty. ]]