Polityka Prywatności

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 April 2016 r. informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Expertus Sp.. mit o.o., Tadeusz Kosciuszko 38, 40-048 Kleinanzeigen

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Tadeusz Kosciuszko 38, 40-048 Katowice lub email: expertusa@expertus.biz.pl.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji kontraktu, umowy, zamówienia, transakcji handlowych oraz ich rozliczenia. Podstawa prawna : Kunst. 6 ust. 1 pkt b) RODO
.

Okres przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów. Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczące zasad powierzenia danych osobowych;

Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym firma zleca wykonywanie takich czynności. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora do:

dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
• sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
• usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 – przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy i jej wykonywania. Nie podanie danych uniemożliwi zawarcie Umowy i jej wykonywanie. Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.

Uwzględniając Państwa prawo do ochrony danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Expertus Spółka z o.o., 40-048 Kleinanzeigen, st. Tadeusz Kosciuszko 38, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000175007.
 • Powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się:
  pisząc na adres Expertus Spółka z o.o., 40-048 Kleinanzeigen, st. Tadeusz Kosciuszko 38
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • podjęcia działań przed zawarciem umowy,
  • zawarcia umowy,
  • realizacji zawartej umowy,
  • ewidencji i realizacji sprzedaży produktów, usług i towarów (w tym wyrobów akcyzowych)
  • rozpatrzenia reklamacji i skarg,
  • ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń,
   na podstawie art. 6 ust. 1 zündete. b,c,f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 von 27 April 2016 r. zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr in Bezug und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46 / EG (Datenschutz-Grundverordnung) RODO.
 • Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą się przez okres:
  • obowiązywania zawartej umowy a po jej zakończeniu w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • niezbędny do dochodzenia roszczeń,
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom bez udzielenia dobrowolnej zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 • Jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.