Media

  • Book Identity

    Book of the logo of the company Expertus generally defines the symbols and behaviors used in the company in order to obtain a clear and consistent identification of market

    - Read more

  • Product Tender

    The catalog contains information about the company, principles of operation and the full range of our services – Preventative Measures, Debt Purchase

    - Read more

Radio Advertising company Expertus

A multimedia presentation of the company

Press Releases

GP / BIZNES

Morawiecki: Kolejne obostrzenia dla firm możliwe w ciągu kilku dni

Oct 30 2020
<![CDATA[

“Jeżeli ten przyrost będzie widoczny i bardzo bliski wykładniczego, to będziemy musieli wdrażać kolejne rozwiązania za kilka dni” - powiedział premier pytany o możliwość wprowadzania kolejnych obostrzeń dla firm.

Morawiecki przypomniał, że obecnie rząd wydłuża obowiązujące obostrzenia epidemiczne w cyklu dwutygodniowym.

"Podobnie jak wiosną na razie kierujemy się cyklem dwutygodniowym i przedłużamy te obostrzenia, w rozporządzeniach jest to dokładnie określone” - powiedział premier.

Podkreślił jednocześnie że rząd stara się iść “drogą środka”, aby nie wygasić gospodarki.

Premier zaznaczył, że odmrażanie zamkniętych obecnie branż nastąpić może najwcześniej pod koniec listopada.

"Grudzień, mam nadzieję przed Świętami, może nawet w końcu listopada, jeśli scenariusz będzie dobry, będziemy odmrażać te niektóre branże, które są dzisiaj zamknięte, a w styczniu może już pojawić się szczepionka" - powiedział premier Morawiecki.

]]

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację budżetu na 2020 r.

Oct 30 2020
<![CDATA[

Limit wydatków budżetowych wzrósł o 72,7 mld zł w porównaniu do obowiązującej jeszcze ustawy budżetowej - of 508 billion zł. Dochody są szacowane na 398,7 billion zł. Założono, że dochody budżetu będą niższe od planowanych o 36,7 billion zł, dochody podatkowe spadną o 40,3 mld, ale wyższe o 3,6 mld zł będą dochody niepodatkowe.

Ustawa przewiduje, że spadek PKB w całym 2020 r. wyniesie 4,6 percent., wobec pierwotnie zakładanego wzrostu o 3,7 percent. Z kolei zatrudnienie w gospodarce narodowej spadnie o 2,4 percent., a płace wzrosną o 3,5 percent., czyli wolniej niż w poprzednich latach.

]]

Pracodawca z sektora publicznego może podpisać umowę o zarządzanie PPK jeszcze w tym roku

Oct 30 2020
<![CDATA[

According to Article. 137 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. of 2020 r. Item. 1342), dalej „ustawa o PPK”, w przypadku podmiotów zatrudniających z sektora finansów publicznych obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK powstaje 1 January 2021 r. Umowę o prowadzenie PPK podmioty te muszą zawrzeć najpóźniej do 10 April 2021 r., co oznacza, że umowę o zarządzanie PPK muszą zawrzeć najpóźniej do 26 marca 2021 r. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, z punktu widzenia ustawy o PPK, możliwe jest zawarcie przez podmioty zatrudniające z sektora finansów publicznych umowy o zarządzanie PPK przed 1 January 2021 r., ale najwcześniejszym dopuszczalnym terminem wejścia w życie tej umowy powinien być 1 January 2021 r.

Do końca tego roku bez ustawy o zamówieniach publicznych

Do końca br., in accordance with Article. 4 point 4 obowiązującej obecnie ustawy z 29 January 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. of 2019 r. Item. 1843 ze zm.), dalej „stare PZP”, do umów o zarządzanie PPK nie stosuje się tej ustawy. W wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych zwrócono uwagę, że zamawiający uwzględnia stan prawny obowiązujący w chwili udzielania zamówienia publicznego, czyli zawierania umowy o zamówienie publiczne. Oznacza to, że jeżeli w chwili zawarcia umowy o zarządzanie PPK zastosowanie ma nadal art. 4 point 4 starego PZP, to nie ma obowiązku stosowania tej ustawy.

Od nowego roku ważna wartość zamówienia

On 1 January 2021 r. wejdzie w życie nowa ustawa z 11 September 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. of 2019 r., Item. 2019 ze zm.), dalej „nowe PZP”, która nie zawiera analogicznego wyłączenia dotyczącego umów o zarządzanie PPK. According to Article. 7 ust. 2a ustawy o PPK, który również wejdzie w życie 1 January 2021 r., od tej daty do umów o zarządzanie PPK nie będzie stosować się nowego PZP tylko wtedy, jeżeli wartość zamówienia będzie mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 nowego PZP (139 thousand. euro dla instytucji administracji centralnej i 214 thousand. euro dla instytucji poniżej szczebla centralnego). 

W razie zawarcia umowy o zarządzanie PPK 1 January 2021 r. lub po tej dacie, jeżeli wartość szacunkowa zamówienia na zarządzanie PPK - ustalona zgodnie z przepisami nowego PZP – będzie mniejsza od progu unijnego, do udzielanego zamówienia nie będą miały zastosowania przepisy nowego PZP. Jeżeli natomiast, w odniesieniu do umowy o zarządzanie PPK zawieranej 1 January 2021 r. lub po tej dacie, będzie istnieć obowiązek udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z procedurami określonymi w nowym PZP, zamawiający będzie musiał podpisać tę umowę po przeprowadzeniu postępowania na podstawie tej ustawy.

Ważne:

Podstawą do ustalenia wartości zamówienia na zarządzanie PPK będą składowe wynagrodzenia wykonawcy, określone zgodnie z art. 49 ustawy o PPK. Wskaźnik ten uwzględnia się wraz z danymi dotyczącymi uczestników PPK u danego zamawiającego (w szczególności ich liczbą oraz prognozowanymi wpłatami do PPK przez określony umową okres) - por.

https://www.mojeppk.pl/aktualnosci/Wa-ne--Nowe-wyja-nienia-dotycz-ce-wdro-enia-PPK-w-sektorze-publicznym.html. [koniec Ważne]

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775.

]]