Polityka Prywatności

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 April 2016 r. informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Expertus Sp. with o.o., Tadeusz Kosciuszko 38, 40-048 Classifieds

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Tadeusz Kosciuszko 38, 40-048 Katowice lub email: expertusa@expertus.biz.pl.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji kontraktu, umowy, zamówienia, transakcji handlowych oraz ich rozliczenia. Podstawa prawna : art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
.

Okres przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów. Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, as well as the general regulation regarding the rules for entrusting personal data,,pl,Recipients of data are persons authorized by the administrator to use data as part of performing their official duties,,pl,which company orders such activities,,pl,In relation to the processing of your personal data, you have the right to request from the Administrator,,pl,access to your personal data,,pl,
,,en,• rectification of your personal data,,pl,• removal of your personal data,,pl,• limitations on the processing of your personal data,,pl,• raise objections to the processing of your personal data,,pl,transferring your personal data,,pl,• lodging a complaint to the supervisory body,,pl;

Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym firma zleca wykonywanie takich czynności. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora do:

dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
• sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
• usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 – przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy i jej wykonywania. Nie podanie danych uniemożliwi zawarcie Umowy i jej wykonywanie. Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.

Uwzględniając Państwa prawo do ochrony danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Expertus Spółka z o.o., 40-048 Classifieds, st. Tadeusz Kosciuszko 38, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000175007.
 • Powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się:
  pisząc na adres Expertus Spółka z o.o., 40-048 Classifieds, st. Tadeusz Kosciuszko 38
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • podjęcia działań przed zawarciem umowy,
  • zawarcia umowy,
  • realizacji zawartej umowy,
  • ewidencji i realizacji sprzedaży produktów, usług i towarów (w tym wyrobów akcyzowych)
  • rozpatrzenia reklamacji i skarg,
  • ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń,
   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,c,f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 of 27 April 2016 r. on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation) RODO.
 • Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą się przez okres:
  • obowiązywania zawartej umowy a po jej zakończeniu w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • niezbędny do dochodzenia roszczeń,
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom bez udzielenia dobrowolnej zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 • Jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.