Política de privacidad,pl

Cláusula de información RODO,,pl,De conformidad con el art.13 par.1 i,,pl,reglamentación general sobre la protección de los datos personales de,,pl,informo,,pl,que el administrador de sus datos personales es,,pl,Puede contactar al administrador por escrito,,pl,a través del correo tradicional a la dirección,,pl,Katowice o correo electrónico,,pl,expertusa@expertus.biz.pl,,en,Los datos personales se procesarán a los efectos del cumplimiento del contrato,,pl,acuerdo,,pl,orden,,pl,transacciones comerciales y su asentamiento,,pl,pkt b,,en,RODO,,lt,Período de procesamiento,,pl,el período de cumplimiento de las obligaciones y el período de prescripción de las reclamaciones derivadas de las disposiciones,,pl,El administrador de sus datos personales puede transferir datos personales a entidades autorizadas solo sobre la base de disposiciones legales.,,pl,así como la regulación general sobre las reglas para confiar datos personales,,pl

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 Abril 2016 r. informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Expertus Sp. z o.o., Tadeusz Kosciuszko 38, 40-048 Clasificados

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Tadeusz Kosciuszko 38, 40-048 Katowice lub email: expertusa@expertus.biz.pl.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji kontraktu, umowy, zamówienia, transakcji handlowych oraz ich rozliczenia. Fundamento jurídico : arte. 6 ust. 1 pkt b) RODO
.

Okres przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów. Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczące zasad powierzenia danych osobowych;

Los destinatarios de los datos son personas autorizadas por el administrador para utilizar los datos como parte del desempeño de sus funciones oficiales.,,pl,qué compañía ordena tales actividades,,pl,En relación con el procesamiento de sus datos personales, tiene derecho a solicitarlo al Administrador,,pl,acceso a tus datos personales,,pl,,,en,• rectificación de sus datos personales,,pl,• eliminación de sus datos personales,,pl,• limitaciones en el procesamiento de sus datos personales,,pl,• plantear objeciones al procesamiento de sus datos personales,,pl,transferir sus datos personales,,pl,• presentación de una queja ante el organismo de supervisión,,pl,Proporcionar datos personales es un requisito previo para la celebración y el cumplimiento del contrato,,pl, którym firma zleca wykonywanie takich czynności. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora do:

dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
• sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
• usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 – przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy i jej wykonywania. La falta de información impedirá la celebración del Acuerdo y su implementación.,,pl,Sus datos no se procesarán en forma de perfiles,,pl. Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.

Uwzględniając Państwa prawo do ochrony danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Expertus Spółka z o.o., 40-048 Clasificados, la. Tadeusz Kosciuszko 38, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000175007.
 • Powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się:
  pisząc na adres Expertus Spółka z o.o., 40-048 Clasificados, la. Tadeusz Kosciuszko 38
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • podjęcia działań przed zawarciem umowy,
  • zawarcia umowy,
  • realizacji zawartej umowy,
  • ewidencji i realizacji sprzedaży produktów, usług i towarów (w tym wyrobów akcyzowych)
  • rozpatrzenia reklamacji i skarg,
  • ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń,
   na podstawie art. 6 ust. 1 iluminado. si,do,f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 de 27 Abril 2016 r. sobre la protección de las personas con respecto al tratamiento de datos personales ya la libre circulación de estos datos y se deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglamento de protección de datos generales) RODO.
 • Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą się przez okres:
  • obowiązywania zawartej umowy a po jej zakończeniu w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • niezbędny do dochodzenia roszczeń,
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom bez udzielenia dobrowolnej zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 • Jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.