Dochodzenie należności z wspólnoty majątkowej

W pewnych sytuacjach kontrahent, który zawiera z Tobą umowę, odpowiada za swoje zobowiązania nie tylko majątkiem firmy ale również swoim osobistym, własnym majątkiem. Dzieje się tak w przypadku dłużnika który:

  • samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą
  • jest wspólnikiem spółki cywilnej
  • jest wspólnikiem spółki jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej i partnerskiej
  • jest członkiem zarządu spółki z o.o.

Im Fall von, gdy twój dłużnik odpowiada za zaciągnięte zobowiązania swoim osobistym majątkiem, musisz brać pod uwagę, możliwość ewentualnej egzekucji z majątku wspólnego – dłużnika i jego małżonka.

Często występuje sytuacja kiedy komornik nie może przeprowadzić części egzekucji majątku dłużnika, pomimo iż dysponujesz wyrokiem sądu. Dzieje się tak wtedy gdy dłużnik pozostaje w związku małżeńskim i łączy go z małżonkiem wspólnota majątkowa. Taki majątek nie należy więc tylko do Twojego dłużnika, abyś mógł dochodzić z niego swoich należności sąd musi nadać wyrokowi tzw. klauzulę wykonalności nie tylko przeciwko Twojemu dłużnikowi, lecz także przeciwko jego małżonkowi (Kunst. 787 Kodeksu postępowania cywilnego). Taką klauzulę sąd nadaje więc zawsze z ograniczeniem odpowiedzialności tylko do majątku wspólnego. To oznacza, że małżonek dłużnika nie może odpowiadać swoim majątkiem, ponieważ to nie on zaciągnął dług.

Na wniosek małżonka dłużnika sąd może ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość dochodzenie Twoich należności z majątku wspólnego.

Może się zdarzyć, że Twój dłużnik zniósł wspólnotę majątkową ze swoim małżonkiem lecz nie poinformował Cię o tym w momencie zawierania umowy. W takim przypadku i tak możesz dochodzić swoich należności z majątku małżonka Twojego dłużnika. Istotny jest bowiem fakt, że nie wiedziałeś o rozdzielności majątkowej obowiązującej pomiędzy małżonkami.

Posted in: