Windykacja wierzytelności Skarbu Państwa

Pojęcie Skarb Państwa jest pojęciem cywilistycznym – oznacza to że posiada osobowość prawną i zdolność sądową, czyli prawo do pozywania i bycia poznanym w sądzie. W praktyce Skarb Państwa podlega tym samym prawom co inny podmiot gospodarczy, nie jest w żaden sposób uprzywilejowany i nie może korzystać z władzy publicznej dla osiągania swoich celów gospodarczych lub społecznych.

W przypadku, gdy chodzi o naprawienie szkody wyrządzonej przez wydanie określonego aktu prawnego (lub przez nie wydanie takiego aktu) wezwanie zapłaty wierzyciel kieruje do ministra do spraw Skarbu Państwa, który obowiązany jest świadczenie to spełnić. W przypadku, gdy chodzi o spełnienie świadczenia pieniężnego, jeżeli tytuł egzekucyjny nie zostanie wykonany w ciągu dwóch tygodni od doręczenia ww. wezwania to wierzyciel powinien wystąpić do sądu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności celem przeprowadzenia egzekucji z rachunku bankowego właściwej jednostki organizacyjnej dłużnika lub NBP.

Po uzyskaniu klauzuli wykonalności, wierzyciel składa do komornika tytuł wykonawczy wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego dłużnika (egzekucja z innych składników majątku takiej jednostki jest niedopuszczalna). Dalsza egzekucja prowadzona jest zgodnie z przepisami o egzekucji z rachunków bankowych.

Posted in: