Terminy przedawnienia roszczeń

Należy pamiętać, że roszczenia z którymi występuje się przeciwko swojemu kontrahentowi, przedawniają się po upływie pewnego czasu w zależności od ich rodzaju

Przedawnieniu podlegają wyłącznie roszczenia majątkowe, to znaczy takie, które w pierwszej kolejności prowadzą do powiększenia lub utrzymania dotychczasowego stanu majątkowego osoby uprawnionej. Jednak ze stosunku pracy podlegają przedawnieniu także roszczenia niemajątkowe – art. 291 k.p.. Wyjątkowo nie przedawnia się roszczenie windykacyjne dotyczące nieruchomości, co jednak nie wyklucza jej zasiedzenia.

Okres czasu Przedstawia się roszczenie
Po 6 miesiącach
 • biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki
 • indosantów między sobą i przeciw wystawcy weksla
 • przewoźnika przeciwko innym przewoźnikom
 • spedytora przeciwko przewoźnikom i dalszym spedytorom
Po 1 roku
 • z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy
 • z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy
 • zastawcy przeciwko zastawnikowi o naprawienie szkody z powodu pogorszenia się rzeczy
 • zastawnika przeciwko zastawcy o zwrot nakładów poniesionych na rzecz
 • sprzedawcy o dopłatę różnicy cen i kupującego o zwrot tej różnicy
 • wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy
 • najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów na rzecz albo o zwrot nadpłaconego czynszu
 • użyczającego i użytkownika
 • z umowy przewozu osób i rzeczy
 • z umowy spedycji
 • z umowy składu
 • posiadacza weksla przeciwko indosantom i wystawcy
Po 2 latach
 • z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności gospodarczej sprzedawcy
 • o odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie ceny wynikającej z umowy sprzedaży zawartej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
 • wynikającej z umowy o dzieło
 • wynikające ze stosunku rachunku bankowego
Po 3 latach
 • wekslowe przeciwko akceptantowi weksla
 • o zapłatę odsetek
 • z umowy ubezpieczenia
Po 10 latach
 • stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub orzeczeniem sądu polubownego
 • wynikające z ugody zawartej przed sądem powszechnym lub polubownym
Posted in: